1
لطفا کمی صبر کنید !!

فینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :