1
لطفا کمی صبر کنید !!

فینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

یونس سیفی پورفینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

یونس سیفی پورفینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

یونس سیفی پورفینال پرتاب چکش مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

یونس سیفی پور