1
لطفا کمی صبر کنید !!

فینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیافینال پرش طول مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرش طول مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :

علی الفت نیا