1
لطفا کمی صبر کنید !!

ازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

سیدجلال حسینیازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

مسعود علی پناهازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

آندرانیک تیموریانازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

شاهین رحمانیازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

مهدی رجب زادهازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

مسعود علی پناهازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

علی کریمی رحمان رضاییازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

وحید طالب لوازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

امیرحسین صادقیازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

رضا عنایتی فریدون زندیازبکستان 1 - 2 ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
ازبکستان 1 - 2 ایران
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

مسعود شجاعی