1
لطفا کمی صبر کنید !!

ایران 4 - 0 قزقیزستان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۴ - ۰ قرقیزستان
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد حسینی مهدی سیدی آریا برزگر امیر جعفری سیدمحمد حسینی امیررضا محرمیایران 4 - 0 قزقیزستان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۴ - ۰ قرقیزستان
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا ادهمی امیرحسین عزیزی امیررضا محرمی پیام پارساایران 4 - 0 قزقیزستان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۴ - ۰ قرقیزستان
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
آریا برزگر امیررضا محرمیایران 4 - 0 قزقیزستان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۴ - ۰ قرقیزستان
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیررضا محرمیایران 4 - 0 قزقیزستان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۴ - ۰ قرقیزستان
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
آریا برزگر امیررضا محرمیایران 4 - 0 قزقیزستان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۴ - ۰ قرقیزستان
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیررضا محرمی علیرضا ادهمیایران 4 - 0 قزقیزستان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۴ - ۰ قرقیزستان
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
یاسین سلمانی سعید کریمزار امیررضا محرمیایران 4 - 0 قزقیزستان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۴ - ۰ قرقیزستان
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی فلاح نسیمی یاسین سلمانی علیرضا خدابخشی امیررضا محرمیایران 6 - 0 بوتان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۶ - ۰ بوتان
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی فلاح نسیمی امیررضا محرمی شروین رضایی سیدمحمد حسینی علیرضا ادهمیایران 6 - 0 بوتان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۶ - ۰ بوتان
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیر جعفری مهدی سیدی امیررضا محرمیایران 6 - 0 بوتان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۶ - ۰ بوتان
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیررضا محرمیایران 6 - 0 بوتان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۶ - ۰ بوتان
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا ادهمی امیررضا محرمیایران 3 - 0 لبنان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۳ - ۰ لبنان
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد شریعت زاده امیررضا محرمی علیرضا ادهمی سیدمحمد حسینیایران 3 - 0 لبنان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۳ - ۰ لبنان
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیررضا محرمیایران 3 - 0 لبنان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۳ - ۰ لبنان
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد شریعت زاده امیررضا محرمی علیرضا ادهمیایران 3 - 0 لبنان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۳ - ۰ لبنان
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیررضا محرمیایران 3 - 0 لبنان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۳ - ۰ لبنان
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیررضا محرمی علیرضا ادهمی سیدمحمد حسینیایران 3 - 0 لبنان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۳ - ۰ لبنان
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا ادهمی پیام پارسا هاشم خدادادی احمد شریعت زاده امیررضا محرمیایران 3 - 0 لبنان
مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا 2018
ایران ۳ - ۰ لبنان
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد شریعت زاده امیررضا محرمی