1
لطفا کمی صبر کنید !!

صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس :
اشخاص :
حسین ابرقویی نژاد بهنام برزایصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسین ابرقویی نژادصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
مصطفی احمدی حسین ابرقویی نژاد اسماعیل فرهادیصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسین ابرقویی نژادصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس :
اشخاص :
بهنام برزای حسین ابرقویی نژاد مصطفی سالاریصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس :
اشخاص :
بهنام برزای حسین ابرقویی نژاد مصطفی سالاریصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
اکبر ایمانی سیدمهدی مرجان زاده حسین ابرقویی نژادصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
سیدمهدی مرجان زاده حسین ابرقویی نژادصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس :
اشخاص :
حسین ابرقویی نژاد سیروان قربانیصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس :
اشخاص :
حسین ابرقویی نژاد بهنام برزایصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
حسین ابرقویی نژاد اکبر ایمانیصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس :
اشخاص :
بهنام برزای حسین ابرقویی نژادصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد جهانی حسین ابرقویی نژادصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
سیدمهدی مرجان زاده حسین ابرقویی نژادصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
حسین ابرقویی نژادصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
مصطفی احمدی حسین ابرقویی نژاد اسماعیل فرهادینفت تهران 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین ابرقویی نژادنفت تهران 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین ابرقویی نژادذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۵-۱۳
عکاس :
اشخاص :
حسین ابرقویی نژادذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۵-۱۳
عکاس :
اشخاص :
احسان پهلوان اسماعیل شریفات حسین ابرقویی نژادذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۵-۱۳
عکاس :
اشخاص :
اسماعیل شریفات احسان پهلوان حسین ابرقویی نژادذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۵-۱۳
عکاس :
اشخاص :
احسان پهلوان نیما مختاری حسین ابرقویی نژادگسترش فولاد تبریز 1 - 4 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
گسترش فولاد تبریز 1 - 4 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۰۶
عکاس :
اشخاص :
حسین ابرقویی نژاد