1
لطفا کمی صبر کنید !!

پرسپولیس 1 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
پرسپولیس 1 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپارس جنوبی جم (7) 0 - 0 (6) گل گهر سيرجان
چهارجانبه گرامیداشت یاد شهدای استان فارس 1398
پارس جنوبی جم (7) 0 - 0 (6) گل گهر سيرجان
۱۳۹۸-۰۴-۲۹
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جماستقلال خوزستان 0 - 2 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال خوزستان 0 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۷-۲۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جماستقلال خوزستان 0 - 2 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال خوزستان 0 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۷-۲۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جماستقلال خوزستان 0 - 2 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال خوزستان 0 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۷-۲۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمسایپا 1 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 1 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۶-۰۲
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمفولاد خوزستان 2 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 2 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمفولاد خوزستان 2 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 2 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۱-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۱-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۱-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جم ورزشگاه آزادیپرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۱-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جم ورزشگاه آزادیپرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۱-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۱-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جم ورزشگاه آزادیپرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۱-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۱-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جم ورزشگاه آزادیسپیدرود رشت 1 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپیدرود رشت 1 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمسپیدرود رشت 1 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپیدرود رشت 1 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جماستقلال 4 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 4 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جماستقلال 4 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 4 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپیکان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۱۰-۰۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپیکان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۱۰-۰۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپیکان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۱۰-۰۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپیکان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۱۰-۰۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمنفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمنفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمنفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمنفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمنفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمنفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمفولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
فولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۸-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمفولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
فولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۸-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمفولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
فولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۸-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمفولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
فولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۸-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمفولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
فولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۸-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمفولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
فولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۸-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپارس جنوبی جم 1 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پارس جنوبی جم 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۷-۰۶
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپارس جنوبی جم 1 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پارس جنوبی جم 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۷-۰۶
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپارس جنوبی جم 1 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پارس جنوبی جم 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۷-۰۶
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جمپارس جنوبی جم 1 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پارس جنوبی جم 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۷-۰۶
عکاس :
اشخاص :
هواداران پارس جنوبی جم