1
لطفا کمی صبر کنید !!

سپاهان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سپاهان ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سپاهان ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سپاهان ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سپاهان ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سپاهان ۰ - ۰ نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهان سپاهان اصفهانسپاهان 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سپاهان ۰ - ۰ نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سپاهان ۱ - ۰ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
سپاهان اصفهان ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 3 - 2 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سپاهان ۳ - ۲ نساجی مازندران
۱۳۹۷-۰۷-۲۷
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 1 - 1 نساجی مازندران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سپاهان ۱ - ۱ نساجی مازندران
۱۳۹۷-۰۷-۱۳
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محمدرضا مدیر روستا علیرضا فغانی مهرداد نجفی ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سپاهان ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۵-۰۵
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانذوب آهن اصفهان 0 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۱ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانذوب آهن اصفهان 0 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۱ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران فولاد خوزستان ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 2 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۲ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
سپاهان اصفهان سیاه جامگان سیاه جامگان ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 2 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۲ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
سپاهان اصفهان سیاه جامگان سیاه جامگان ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران فوتبال ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
فوتبال ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
فوتبال ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۲۵
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران سپاهان ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 3 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
فوتبال ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 2 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۲-۱۵
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 3 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۰ - ۳ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۱۱-۲۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 2 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
حمید غمزه حسین فاضلی ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 1 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۰ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 1 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۰ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 0 - 1 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۰ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۱۰-۰۵
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۱۰-۰۵
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهان هواداران سپاهانسپاهان 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۱۰-۰۵
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۱۰-۰۵
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهانسپاهان 2 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۳۰
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهان فوتبالسپاهان 4 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۴ - ۱ صبا
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهان فوتبالسپاهان 4 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۴ - ۱ صبا
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
ورزشگاه نقش جهان اصفهان اشیاء و عوامل رسانه ای