1
لطفا کمی صبر کنید !!

حسن


پورحمیدی

۱۱۱ عکس
استقلال خوزستان 0 (4) - (3) 0 تراکتورسازی تبریز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال خوزستان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۶-۰۹-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
حسن پورحمیدیاستقلال خوزستان 0 (4) - (3) 0 تراکتورسازی تبریز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال خوزستان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۶-۰۹-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
حسن پورحمیدی بهمن روشناییاستقلال خوزستان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال خوزستان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
حسن پورحمیدیاستقلال خوزستان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال خوزستان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
حسن پورحمیدیاستقلال خوزستان 2 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 2 - 3 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۱۲-۲۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسن پورحمیدیاستقلال خوزستان 2 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 2 - 3 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۱۲-۲۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسن پورحمیدیاستقلال خوزستان 2 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 2 - 3 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۱۲-۲۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسن پورحمیدیاستقلال خوزستان 2 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 2 - 3 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۱۲-۲۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
عکاس :
اشخاص :
کوپال ناظمی محمدجواد مداح حسن بیت سعید حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
عکاس :
اشخاص :
محمد طیبی حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
عکاس :
اشخاص :
وحید شیخ ویسی فرشاد سالاروند حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
عکاس :
اشخاص :
محمد طیبی فرشاد سالاروند حسن بیت سعید حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
آلویس برترند نانگ مصطفی ماهی حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
آلویس برترند نانگ پیمان شیرزادی حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
عکاس :
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید شیخ ویسی علی اصغر عاشوری حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
عکاس :
اشخاص :
حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
صادق نوروزی فرشاد بختیاری زاده حیدر شریفی حسن پورحمیدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
عکاس :
اشخاص :
حسن پورحمیدی