1
لطفا کمی صبر کنید !!

سایپا 3 - 0 پارسه تهران
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 0 پارسه تهران
۱۳۹۵-۱۱-۰۶
عکاس :
اشخاص :
رضا قرا سامان فائزی سعید شیرود سعید جواهری سایپا والیبالسایپا 3 - 0 پارسه تهران
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 0 پارسه تهران
۱۳۹۵-۱۱-۰۶
عکاس :
اشخاص :
مصطفی حیدری محمدطاهر وادی علیرضا جدیدی سعید شیرود سایپا والیبالسایپا 3 - 0 پارسه تهران
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 0 پارسه تهران
۱۳۹۵-۱۱-۰۶
عکاس :
اشخاص :
سعید جواهری سامان فائزی ایوان استانف علی عفت دوست سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
والیبال پیکان تهران فوتبال سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
والیبال سایپا والیبال پیکان تهران فوتبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
والیبال سایپا والیبال پیکان والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
والیبال سایپا والیبال مصطفی حیدریپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدجواد حیدری سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
والیبال سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
والیبال پیکان تهران فوتبال سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
والیبال سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
والیبال سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
والیبال سایپا والیبال پیکان والیبال تماشاگرپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
والیبال سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدجواد حیدری علی عفت دوست سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
علیرضا جدیدی سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
والیبال سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدطاهر وادی سایپا والیبال مصطفی حیدریپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
محمد فلاح سعید مصطفی وند والیبال سایپا والیبال پیکان تهران فوتبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
والیبال سایپا والیبال پیکان والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
سعید شیرود سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
بهروز جعفری والیبال پیکان تهران فوتبال سایپا والیبالپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] سایپا
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
بهروز جعفری والیبال سایپا والیبال پیکان تهران فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۹-۱۱
عکاس :
اشخاص :
فوتبال سایپا والیبال استقلال خوزستانسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل صباغ جهانگیر ترابپور احمد لاهوتی سایپا والیبالسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
والیبال سایپا والیبال کاله مازندرانسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
والیبال سایپا والیبال کاله مازندرانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 2 - 3 صالحین ورامین
۱۳۹۵-۰۸-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا جدیدی محمدطاهر وادی مجتبی شبان سایپا والیباللیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 2 - 3 صالحین ورامین
۱۳۹۵-۰۸-۰۵
عکاس :
اشخاص :
سامان فائزی والیبال سایپا والیباللیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 2 - 3 صالحین ورامین
۱۳۹۵-۰۸-۰۵
عکاس :
اشخاص :
ایوان استانف علیرضا جدیدی محمدجواد حیدری سایپا والیباللیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 2 - 3 صالحین ورامین
۱۳۹۵-۰۸-۰۵
عکاس :
اشخاص :
سعید شیرود محمدطاهر وادی مجتبی شبان سایپا والیبال