1
لطفا کمی صبر کنید !!

پیکان 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علی لسان فولادی رحمان احمدیپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی لسان فولادیپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی لسان فولادیپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کریم قنبری منصور ابراهیم زاده علی لسان فولادیپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ منصور ابراهیم زاده علی لسان فولادی کریم قنبری عباسعلی ربیعی مهدی صدیقیپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علی لسان فولادیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علی لسان فولادیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهدی صدقیان علی کیخسروی علی لسان فولادیسپاهان 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
ناصر ملارضا محمدجعفر رشادی علی لسان فولادی کریم قنبریسپاهان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۲۵
عکاس :
اشخاص :
مهدی امینی ناصر ملارضا محمدجعفر رشادی علی لسان فولادیفولاد خوزستان 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علی لسان فولادیسپاهان 3 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
علی لسان فولادی رضا چلنگر زلاتکو کرانچارسپاهان 3 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
علی لسان فولادی رضا چلنگر زلاتکو کرانچارسپاهان 3 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس :
اشخاص :
رضا چلنگر زلاتکو کرانچار علی لسان فولادیسپاهان 3 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
علی لسان فولادی کریم قنبری زلاتکو کرانچارسپاهان 2 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۲-۱۵
عکاس :
اشخاص :
علی لسان فولادی مجید بصیرت عبدالله ویسی بهزاد نوشادیپرسپولیس 2 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس - سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی امینی علی لسان فولادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ویسی علی لسان فولادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ویسی علی لسان فولادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ویسی علی لسان فولادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید شبیه خانی علی لسان فولادیسپاهان 2 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
مجید بصیرت مهدی اخوان طباخ علی لسان فولادی محمدجعفر رشادیسپاهان 2 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سعید شبیه خانی علی لسان فولادی مسعود حسن زاده فرج الله یثربیسپاهان 2 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ویسی علی لسان فولادی مسعود حسن زاده احسان حاج صفیسپاهان 2 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
فرج الله یثربی علی لسان فولادی محمدجعفر رشادیسپاهان 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۱۰-۰۵
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
علی لسان فولادی مجید بصیرت عبدالله ویسیسپاهان 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۱۰-۰۵
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
علی لسان فولادی مجید بصیرت علیرضا منصوریان کاوه ستودهسپاهان 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۱۰-۰۵
عکاس :
اشخاص :
یعقوب پیری علی لسان فولادی مجید بصیرت عبدالله ویسیسپاهان 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۱۰-۰۵
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محمدجعفر رشادی ناصر ملارضا یعقوب پیری علی لسان فولادی مجید بصیرت کریم قنبری عبدالله ویسیسپاهان 2 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۳۰
عکاس :
اشخاص :
علی لسان فولادی مجید بصیرت عبدالله ویسی مهدی اخوان طباخجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۰ پارس جنوبی جم
۱۳۹۵-۰۸-۱۴
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
عبدالله ویسی مجید بصیرت یعقوب پیری علی لسان فولادیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۰ پارس جنوبی جم
۱۳۹۵-۰۸-۱۴
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
عبدالله ویسی مجید بصیرت علی لسان فولادیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۰ پارس جنوبی جم
۱۳۹۵-۰۸-۱۴
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
کریم قنبری عبدالله ویسی مجید بصیرت یعقوب پیری علی لسان فولادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۸-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی لسان فولادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۸-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی لسان فولادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۸-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی لسان فولادیسپاهان اصفهان 1 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۱ پیکان
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علی لسان فولادی مجید بصیرت عبدالله ویسی کریم قنبریسپاهان اصفهان 1 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۱ پیکان
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس :
اشخاص :
یعقوب پیری علی لسان فولادی مجید بصیرت عبدالله ویسی کریم قنبریسپاهان اصفهان 1 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۱ پیکان
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علی لسان فولادی مجید بصیرت عبدالله ویسی کریم قنبریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۳ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۱۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
علی هلیچی علی لسان فولادی میلاد سرلک جلال الدین علی محمدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مجید بصیرت علی لسان فولادی رافائل لئوناردو گوویافوسپاهان 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۰ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
محمدجعفر رشادی علی لسان فولادی عبدالله ویسیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
راه آهن ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس :
اشخاص :
عباس یوسف زاده محمدجعفر رشادی مجید بصیرت علی لسان فولادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سپاهان ۲ - ۱ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
مجید بصیرت قاسم زاغی نژاد علی لسان فولادی