1
لطفا کمی صبر کنید !!

عبدالله


ناصری

۱۷۶۸ عکس
ذوب آهن اصفهان 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 1 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ناصری دانیال اسماعیلی فرفولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
صادق محرمی عبدالله ناصریفولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
صادق محرمی عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا اکبریان ساسان انصاری ایوب والی عبدالله ناصریفولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ناصریفولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
عبدالله ناصریفولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
سروش رفیعی حمید بوحمدان عبدالله ناصریفولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ناصری اسماعیل شریفاتفولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ناصری صادق محرمیفولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ناصری کمال کامیابی نیافولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
احمد عبدالله زاده ماهان رحمانی مرتضی آقاخان عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ناصری امیر مبشرلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ناصری امیر مبشرلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ناصری امیر مبشرلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
رضا سخندان رضا عادل عبدالله ناصری امیر مبشرلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ناصری لئون هایراپتیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ناصری لئون هایراپتیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ناصری لئون هایراپتیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
ماهان رحمانی عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
علی حمودی عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالله ناصری لئون هایراپتیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
اسماعیل شریفات حمید بوحمدان عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
حمید بوحمدان عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
اسماعیل شریفات ساسان انصاری عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
اسماعیل شریفات ساسان انصاری عبدالله ناصریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
اسماعیل شریفات ساسان انصاری عبدالله ناصریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ناصریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
عزیز فریسات عبدالله ناصریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
اسماعیل شریفات عبدالله ناصریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجتبی ممشلی عبدالله ناصریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
عبدالله ناصریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
عبدالله ناصریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ناصریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
عبدالله ناصری موسی سواریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
عبدالله ناصری حمید بوحمدان محمدرضا پورمحمد عبدالله کرمیفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ناصریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
عبدالله ناصریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
مجتبی ممشلی عبدالله ناصریفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
عبدالله ناصری برونو اوليويرا ماتوسفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
عزیز فریسات عبدالله ناصریاستقلال خوزستان 0 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عبدالله ناصری