1
لطفا کمی صبر کنید !!

جام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 2 - 1 بادران تهران
۱۳۹۴-۰۶-۲۰
عکاس :
اشخاص :
اکبر صادقی حسن جعفریجام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 2 - 1 بادران تهران
۱۳۹۴-۰۶-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مسعود حسن زاده حسن جعفری محسن فتحی رسول ناصربختجام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 2 - 1 بادران تهران
۱۳۹۴-۰۶-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علی محمدی حسن جعفری امید قلیجام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 2 - 1 بادران تهران
۱۳۹۴-۰۶-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مرتضی تبریزی حسن جعفریجام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 2 - 1 بادران تهران
۱۳۹۴-۰۶-۲۰
عکاس :
اشخاص :
حسن جعفری امید قلیجام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 2 - 1 بادران تهران
۱۳۹۴-۰۶-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علی محمدی احسان پهلوان حسن جعفری رسول ناصربخت