1
لطفا کمی صبر کنید !!

فجر سپاسی شیراز 0 - 0 استقلال خوزستان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 99-98
فجر سپاسی شیراز ۰ - ۰ استقلال خوزستان
۱۳۹۸-۱۰-۲۹
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال خوزستان ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۷-۰۹-۲۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال خوزستان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۷-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال خوزستان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۷-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال خوزستان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۷-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال خوزستان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۷-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانصنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
صنعت نفت آبادان ۲ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستان هواداران صنعت نفت آباداناستقلال خوزستان 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال خوزستان ۰ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۷-۰۵-۱۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۱۱-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانسایپا 3 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۳ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۱۰-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانسایپا 3 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۳ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۱۰-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانسایپا 3 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۳ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۱۰-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 (4) - (3) 0 تراکتورسازی تبریز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۹-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 (4) - (3) 0 تراکتورسازی تبریز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۹-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 (4) - (3) 0 تراکتورسازی تبریز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۹-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانسپاهان 1 - 1 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۹-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانسپاهان 1 - 1 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۹-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانسپاهان 1 - 1 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۹-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانسپاهان 1 - 1 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۹-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانسپاهان 1 - 1 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۹-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۰ پیکان
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
ماهر چلداوی هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۰ پیکان
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید شیخ ویسی هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانذوب آهن اصفهان 6 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۶ - ۰ استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۶-۲۴
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
رضا مرادی هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۱ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۱ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۱ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 1 - 1 الجزیره امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۷
استقلال خوزستان ۱ - ۱ الجزیره امارات
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 1 - 1 لخویا قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۷
استقلال خوزستان ۱ - ۱ لخویا قطر
۱۳۹۵-۱۲-۲۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 1 - 1 لخویا قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۷
استقلال خوزستان ۱ - ۱ لخویا قطر
۱۳۹۵-۱۲-۲۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانالجزیره امارات 0 - 1 استقلال خوزستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۷
الجزیره امارات ۰ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۹
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانالجزیره امارات 0 - 1 استقلال خوزستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۷
الجزیره امارات ۰ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۹
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستانالجزیره امارات 0 - 1 استقلال خوزستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۷
الجزیره امارات ۰ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۹
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستاناستقلال خوزستان 2 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان - پدیده مشهد
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران استقلال خوزستان