1
لطفا کمی صبر کنید !!

لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال خوزستان ۴ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۸-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
راه آهن ۵ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
میلاد محمدی مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
راه آهن ۵ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
حمیدرضا دیوسالار مهرداد محمدی مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
راه آهن ۵ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
امین منوچهری مهرداد محمدی مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۲ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۲ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۲ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۲ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۲ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علیرضا لطیفی مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۲ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علیرضا لطیفی مبین میردورقیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۲ - ۲ کارا شیراز
۱۳۹۴-۰۶-۲۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مبین میردورقی مرتضی سنجانکیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۲ - ۲ کارا شیراز
۱۳۹۴-۰۶-۲۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مبین میردورقیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۲ - ۲ کارا شیراز
۱۳۹۴-۰۶-۲۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۶-۰۴
عکاس :
اشخاص :
مبین میردورقی سیدابراهیم تهامیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۶-۰۴
عکاس :
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۶-۰۴
عکاس :
اشخاص :
محسن حمیدی علی بیگدلی محمدحسین ترابیان مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۶-۰۴
عکاس :
اشخاص :
مهرداد قنبری مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۶-۰۴
عکاس :
اشخاص :
مرتضی تبریزی صائب محبی مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
محسن حمیدی سید مهدی رحمتی میلاد پاک پرور مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
محسن کریمی مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
بهنام برزای مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
خسرو حیدری مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
بهنام برزای عادل کلاه کج مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
پرویز کریمی محمد اسماعیل نظری محسن کریمی مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
آرش افشین مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کنعانی زادگان مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
آرش افشین مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کنعانی زادگان مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد نزهتی مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد غلامی مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهنام موسوی مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مبین میردورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ملوان بندر انزلی ۲ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید یوسف زاده مبین میردورقی