1
لطفا کمی صبر کنید !!

استقلال 1 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
استقلال 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۸-۰۹-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد طاری بخشپیکان 0 - 2 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
پیکان 0 - 2 پدیده مشهد
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
یحیی گل محمدی مجید زاده رحیم جواد طاری بخشپیکان 0 - 2 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
پیکان 0 - 2 پدیده مشهد
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اعظم معادی یحیی گل محمدی جواد طاری بخشپیکان 0 - 2 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
پیکان 0 - 2 پدیده مشهد
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اعظم معادی یحیی گل محمدی جواد طاری بخشپیکان 0 - 2 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
پیکان 0 - 2 پدیده مشهد
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اعظم معادی یحیی گل محمدی جواد طاری بخشپیکان 0 - 2 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
پیکان 0 - 2 پدیده مشهد
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اعظم معادی یحیی گل محمدی جواد طاری بخشاستقلال 0 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال 0 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۷-۰۹-۲۲
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
جواد طاری بخش یحیی گل محمدیاستقلال 0 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال 0 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۷-۰۹-۲۲
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
جواد طاری بخش یحیی گل محمدیپارس جنوبی جم 1 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پارس جنوبی جم 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۷-۰۸-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد طاری بخش مجید زادرحیمنفت مسجد سلیمان 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۷-۰۸-۰۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جواد طاری بخش یحیی گل محمدینفت مسجد سلیمان 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۷-۰۸-۰۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جواد طاری بخش یحیی گل محمدیپدیده مشهد 1 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پدیده مشهد 1 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۵-۱۹
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
جواد طاری بخش یحیی گل محمدیپدیده مشهد 1 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پدیده مشهد 1 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۵-۱۹
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
جواد طاری بخش ساکت الهامیاستقلال خوزستان 0 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال خوزستان 1 - 2 پدیده مشهد
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
جواد طاری بخشاستقلال خوزستان 1 - 2 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال خوزستان 1 - 2 پدیده مشهد
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جواد طاری بخش محمد قاسمی نژادپیکان 0 - 2 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 0 - پدیده مشهد
۱۳۹۵-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جواد طاری بخشپیکان 0 - 2 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 0 - پدیده مشهد
۱۳۹۵-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مصطفی صداقت مجتبی روشنگر جواد طاری بخش مجید علاوی طوسیصنعت نفت آبادان 0 - 3 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 3 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جواد طاری بخشصنعت نفت آبادان 0 - 3 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 3 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جواد طاری بخشصنعت نفت آبادان 0 - 3 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 3 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جواد طاری بخشاستقلال خوزستان 2 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان - پدیده مشهد
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جواد طاری بخشاستقلال خوزستان 2 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان - پدیده مشهد
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
علیرضا منصوریان مجتبی سرآسیابی رضا مهاجری جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
علیرضا منصوریان جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
سید مهدی رحمتی رضا مهاجری جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
مجتبی سرآسیابی جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
مجتبی سرآسیابی جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۶-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۶-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۶-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محسن یوسفی جواد طاری بخش عماد مهاجریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 3 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۱۶
عکاس :
اشخاص :
رضا مهاجری جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 3 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۱۶
عکاس :
اشخاص :
جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سپاهان 0 - 2 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
رضا مهاجری جواد طاری بخش حسن بادامکیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 3 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 3 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جواد طاری بخشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 3 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جواد طاری بخش مصطفی صداقت حسن بادامکی عماد مهاجریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 3 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مجتبی سرآسیابی رضا مهاجری جواد طاری بخش