1
لطفا کمی صبر کنید !!

لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سپاهان 2 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
لوسیانو پریرا مندس گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سپاهان 2 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
لوسیانو پریرا مندس گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سپاهان 2 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
لوسیانو پریرا مندس گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
نفت تهران 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
نفت تهران 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 2 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 2 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۰-۱۱
عکاس :
اشخاص :
خالد شفیعی گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
مگنو باتیستا مرتضی اسدی گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیف جری بنگستون ریکاردولیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
سوشا مکانی گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال خوزستان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۸-۲۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال خوزستان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۸-۲۸
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال خوزستان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۸-۲۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال خوزستان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۸-۲۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال خوزستان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۸-۲۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
هادی محمدی گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
مگنو باتیستا گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
محمد نصرتی مرتضی اسدی هادی محمدی گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیفلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیف داوود فعاللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
گئورگی گئورگیف داوود فعال