1
لطفا کمی صبر کنید !!

پیکان 2 - 3 شهرداری تبریز
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
پیکان ۲ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزاده محمدحسین نجاتی محمد غیاثیپیکان 2 - 3 شهرداری تبریز
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
پیکان ۲ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مصطفی شریفات بهرام باقرزاده محمدحسین نجاتیپیکان 2 - 3 شهرداری تبریز
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
پیکان ۲ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزاده محمدحسین نجاتی مصطفی شریفاتپیکان 2 - 3 شهرداری تبریز
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
پیکان ۲ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مصطفی شریفات بهرام باقرزاده محمدحسین نجاتیپیکان 2 - 3 شهرداری تبریز
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
پیکان ۲ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مصطفی شریفات بهرام باقرزاده محمدحسین نجاتیپیکان 2 - 3 شهرداری تبریز
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
پیکان ۲ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزاده محمدحسین نجاتی امیر حسینیپیکان 2 - 3 شهرداری تبریز
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
پیکان ۲ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزاده محمدحسین نجاتی محمد غیاثیپیکان 2 - 3 شهرداری تبریز
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
پیکان ۲ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۶-۰۷-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد غیاثی کیاوش حیدری مصطفی شریفات بهرام باقرزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
بانک سرمایه ۱ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۴-۱۱-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
بانک سرمایه ۱ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۴-۱۱-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۰ شهرداری تبریز
۱۳۹۴-۱۰-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۰ شهرداری تبریز
۱۳۹۴-۱۰-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۰ شهرداری تبریز
۱۳۹۴-۱۰-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۰ شهرداری تبریز
۱۳۹۴-۱۰-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزاده کریم صفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان ۲ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۳-۰۹-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان ۲ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۳-۰۹-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
ارتعاشات صنعتی ۱ - ۳ شهرداری تبریز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهرام باقرزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
پیکان - شهرداری تبریز
۱۳۹۲-۰۹-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین معدنی سجاد دهنوی بهرام باقرزاده