1
لطفا کمی صبر کنید !!

امیرمهدی


نفر

۱۲۱ عکس
ایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
سلیم چپرلی حمید حمودی امیرمهدی نفر مانوئل سیچلو رضا تندروانایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
سعید درخشنده مسعود سلطانی فر محمدرضا دامغانی امیرمهدی نفر مانوئل سیچلوایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
مانوئل سیچلو بهزاد میرزایی امیرمهدی نفرایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
سیدمهدی هاشمی آرمین گلکار رامین تاج الدینی امیرمهدی نفر محمدرضا دامغانی علی فتاحی بهزاد میرزایی وحید صادقیایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفر محمدرضا دامغانیایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
سعید درخشنده امیرمهدی نفر مانوئل سیچلو رضا تندروانایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
جواد کریمی سلیم چپرلی حمید حمودی امین اسماعیل نژاد محمد دلیری رحمان تقی زاده امیرمهدی نفرایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
جواد کریمی جابر اسماعیل پور اسماعیل مسافر سلیم چپرلی حمید حمودی امین اسماعیل نژاد محمد دلیری امیرمهدی نفرایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
سلیم چپرلی امین اسماعیل نژاد امیرمهدی نفرایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفر سیدمهدی هاشمی مانوئل سیچلو آرمین گلکارایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
حمید حمودی امیرمهدی نفر رضا تندروان جواد کریمیایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
بهنام ابراهیمی حمید حمودی مهرداد شیبانی مهر امین اسماعیل نژاد امیرمهدی نفر سلیم چپرلی محمد دلیریایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
سلیم چپرلی امیرمهدی نفر مهرداد شیبانی مهر محمد دلیریایران 3 - 0 ژاپن
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ ژاپن
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
جواد مهرگان امیرمهدی نفر رضا تندروانایران 3 - 0 تایلند
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ تایلند
۱۳۹۶-۰۲-۱۸
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
سیدمهدی هاشمی امیرمهدی نفرایران 3 - 0 تایلند
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ تایلند
۱۳۹۶-۰۲-۱۸
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرایران 3 - 0 تایلند
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ تایلند
۱۳۹۶-۰۲-۱۸
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
جابر اسماعیل پور امیرمهدی نفرایران 3 - 0 تایلند
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ تایلند
۱۳۹۶-۰۲-۱۸
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
سیدمهدی هاشمی امیرمهدی نفر حمید حمودیایران 3 - 0 قزاقستان
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ قزاقستان
۱۳۹۶-۰۲-۱۷
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
علی تاج الدین امیرمهدی نفرایران 3 - 0 قزاقستان
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ قزاقستان
۱۳۹۶-۰۲-۱۷
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفر بهزاد میرزایی جواد مهرگان وحید صادقیایران 3 - 0 قزاقستان
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ قزاقستان
۱۳۹۶-۰۲-۱۷
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
جابر اسماعیل پور امیرمهدی نفرایران 3 - 0 قزاقستان
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ قزاقستان
۱۳۹۶-۰۲-۱۷
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
سعید جواهری امیرمهدی نفرایران 3 - 0 قزاقستان
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ قزاقستان
۱۳۹۶-۰۲-۱۷
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
مانوئل سیچلو امیرمهدی نفرایران 3 - 0 قزاقستان
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ قزاقستان
۱۳۹۶-۰۲-۱۷
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرایران 3 - 0 قزاقستان
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ قزاقستان
۱۳۹۶-۰۲-۱۷
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرجلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
جلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال ایران
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرجلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
جلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال ایران
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرجلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
جلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال ایران
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرجلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
جلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال ایران
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرجلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
جلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال ایران
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرایران 3 - 0 چین
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۰ چین
۱۳۹۶-۰۲-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفرایران 3 - 1 مالزی
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۱ مالزی
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
امیرمهدی نفر سعید جواهریایران 3 - 1 مالزی
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۱ مالزی
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفر سهند الله وردیانایران 3 - 1 مالزی
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۱ مالزی
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفر سلیم چپرلیایران 3 - 1 مالزی
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۱ مالزی
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
امیرمهدی نفر جابر اسماعیل پور سعید جواهریایران 3 - 1 مالزی
والیبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2017
ایران ۳ - ۱ مالزی
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
امیرمهدی نفر امین اسماعیل نژاد