1
لطفا کمی صبر کنید !!

والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزاده مهرداد مهرانپور حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل غلامی علیرضا نادی فرهاد نظری افشار عبدالرضا علیزاده مهدی رنجبر حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آسیا ورلد میانمار
۱۳۹۱-۰۴-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید معروف عبدالرضا علیزاده حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آسیا ورلد میانمار
۱۳۹۱-۰۴-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی قاسم نائیجی محمد شریعتی حسن منصوری علی فانیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آسیا ورلد میانمار
۱۳۹۱-۰۴-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید معروف مهرداد مهرانپور حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۱ العربی قطر
۱۳۹۱-۰۴-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی قاسم نائیجی حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۱ العربی قطر
۱۳۹۱-۰۴-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا نادی میلاد عبادی پور عبدالرضا علیزاده حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ اوزبک تلکام ازبکستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی عادل غلامی علیرضا نادی آرش صادقیانی محمد شریعتی حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی قاسم نائیجی محمد شریعتی حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی قاسم نائیجی مهرداد مهرانپور محمد شریعتی منوچهر جواهری حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی مهرداد مهرانپور حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علیرضا نادی حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی امیدوار حاتمی حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی حسن منصوریوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
تیم والیبال کاله در
۱۳۹۱-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید معروف شهرام محمودی میلاد عبادی پور عبدالرضا علیزاده وحید سیدعباسی حسن منصوری