1
لطفا کمی صبر کنید !!

پارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ کاله
۱۳۹۵-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
طاهر گرافرپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ کاله
۱۳۹۵-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
طاهر گرافرپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] پارسه تهران
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ پارسه تهران
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا برزگر گشتی اکبر محمدی مرتضی عهدی طاهر گرافرپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] پارسه تهران
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ پارسه تهران
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافرپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] پارسه تهران
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ پارسه تهران
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافرپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] پارسه تهران
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ پارسه تهران
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافر داود آهنگریپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] پیکان
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۳ - ۱ پیکان
۱۳۹۵-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
طاهر گرافر فرشاد سعیدی داود آهنگری فرهاد نفرزاده اکبر محمدیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۳ - ۰ هاوش گنبد
۱۳۹۵-۰۸-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافر سیدآرش تقویلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۳ - ۰ هاوش گنبد
۱۳۹۵-۰۸-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافر سیدآرش تقویلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۳ - ۰ هاوش گنبد
۱۳۹۵-۰۸-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافرلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۳ - ۰ هاوش گنبد
۱۳۹۵-۰۸-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافر میرابوالفضل معصوم زادهاردوها و بازی های دوستانه تیم ملی والیبال
جلسه تمرینی تیم ملی والیبال ایران
۱۳۹۴-۰۲-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافرلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان ۳ - ۲ وزارت دفاع
۱۳۹۳-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمیدرضا سوسن آبادی محمدرضا آصفی طاهر گرافر مسعود غلامیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان ۳ - ۲ وزارت دفاع
۱۳۹۳-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدرضا آصفی طاهر گرافر مسعود غلامی عباسعلی میرحسینیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان ۳ - ۲ وزارت دفاع
۱۳۹۳-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافرلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان ۳ - ۲ وزارت دفاع
۱۳۹۳-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مسعود عزیزی طاهر گرافرلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان ۳ - ۲ وزارت دفاع
۱۳۹۳-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافرلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان ۳ - ۲ وزارت دفاع
۱۳۹۳-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافرلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۳-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
داود آهنگری طاهر گرافر عباسعلی میرحسینیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ آلومینیوم المهدی بندرعباس
۱۳۹۳-۱۱-۱۵
عکاس :
اشخاص :
داود آهنگری طاهر گرافر عباسعلی میرحسینیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۱ - ۳ متین ورامین
۱۳۹۳-۱۱-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
داود آهنگری طاهر گرافر عباسعلی میرحسینیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
نوین کشاورز ۳ - ۱ وزارت دفاع
۱۳۹۳-۱۰-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
داود آهنگری طاهر گرافرلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
داود آهنگری طاهر گرافر عباسعلی میرحسینیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافرلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافر عباسعلی میرحسینیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافرلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۳-۰۸-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
داود آهنگری طاهر گرافرلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۳-۰۸-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
طاهر گرافر سهند الله وردیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
نوین کشاورز - سایپا
۱۳۹۲-۱۰-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرشاد سعیدی طاهر گرافر حامد طاری وردیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
نوین کشاورز - سایپا
۱۳۹۲-۱۰-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرشاد سعیدی طاهر گرافر