1
لطفا کمی صبر کنید !!

بانک سرمایه 3 - 0 کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
بانک سرمایه 3 - 0 کاله
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
عکاس :
اشخاص :
جواد کریمی ولی علیپور اسماعیل طالبی محمدکاظم غفاری رسول آقچه لیبانک سرمایه 3 - 0 کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
بانک سرمایه 3 - 0 کاله
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیبانک سرمایه 3 - 0 کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
بانک سرمایه 3 - 0 کاله
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیبانک سرمایه 3 - 0 کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
بانک سرمایه 3 - 0 کاله
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه 3 - 0 کاله
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
اسماعیل طالبیبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه 3 - 0 کاله
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید آقاجانی اسماعیل طالبیپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
بهروز عطایی حسین کاظمی اسماعیل طالبی مهدی رنجبر امیرحسین اسفندیارپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
شاهین مظلوم محمدعلی فلاح اسماعیل طالبی علی رمضانی سعید آقاجانی مهدی رنجبرسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
ارتعاشات صنعتی 0 - 3 شهرداری زاهدان
۱۳۹۳-۰۹-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان 3 - 0 ارتعاشات صنعتی
۱۳۹۳-۰۹-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین اسفندیار اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان 3 - 0 ارتعاشات صنعتی
۱۳۹۳-۰۹-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان 3 - 0 ارتعاشات صنعتی
۱۳۹۳-۰۹-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان 3 - 0 ارتعاشات صنعتی
۱۳۹۳-۰۹-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان 3 - 0 ارتعاشات صنعتی
۱۳۹۳-۰۹-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین اسفندیار اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان 3 - 0 ارتعاشات صنعتی
۱۳۹۳-۰۹-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان 3 - 0 ارتعاشات صنعتی
۱۳۹۳-۰۹-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
ارتعاشات صنعتی 1 - 3 شهرداری تبریز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین اسفندیار اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
ارتعاشات صنعتی 1 - 3 شهرداری تبریز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
ارتعاشات صنعتی 1 - 3 شهرداری تبریز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل طالبیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
ارتعاشات صنعتی 1 - 3 شهرداری تبریز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میکائیل تاجر اسماعیل طالبی