1
لطفا کمی صبر کنید !!

نفت مسجد سلیمان 2 - 2 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 2 - 2 نساجی مازندران
۱۳۹۷-۱۲-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین امیرینفت مسجد سلیمان 2 - 2 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 2 - 2 نساجی مازندران
۱۳۹۷-۱۲-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین امیری لاشا توتادزهفولاد خوزستان 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۱۱-۲۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین امیرینفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
امیرحسین امیرینفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین امیری محمد نورینفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
میثم نقی زاده امیرحسین امیرینفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین امیرینفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین امیرینفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین امیریپیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
شهریار مغانلو امیرحسین امیری فراز امامعلیپیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
امیرحسین امیری شهریار مغانلوپیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
امیرحسین امیری فراز امامعلی فیصل شایسته ماهان رحمانیپیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
امیرحسین امیریپیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
شهریار مغانلو امیرحسین امیری فراز امامعلیپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین امیریپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیر روستایی حجت صدقی امیرحسین امیریپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حجت صدقی امیرحسین امیریپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حجت صدقی امیرحسین امیریپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین امیریپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین امیریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
مهدی رجب زاده امیرحسین امیریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
احسان پهلوان امیرحسین امیریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
مهدی مهدی پور امیرحسین امیریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
احسان پهلوان امیرحسین امیریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
امیرحسین امیری علی حماملیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 1 صبا
۱۳۹۵-۰۵-۱۰
عکاس :
اشخاص :
آرش برهانی امیرحسین صادقی قاسم دهنوی حمید حاج ملک امیرحسین امیری علی فاطمیلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۲-۱۳
عکاس :
اشخاص :
صادق بارانی عباس محمدرضایی امیرحسین امیریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۵-۰۲-۱۳
عکاس :
اشخاص :
صادق بارانی علیرضا مرزبان سیامک نعمتی امیرحسین امیریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
روح الله عرب امیرحسین امیری مجید پورعلی عماد میرجوانلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
امیرحسین امیریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
صادق گشنی امیرحسین امیریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
مجتبی شیری امیرحسین امیریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
مجتبی شیری نوید خوش هوا امیرحسین امیری مرتضی آقاخانلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
مجتبی شیری نوید خوش هوا امیرحسین امیری مرتضی آقاخانلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
مجتبی شیری صادق بارانی میلاد سلیمان فلاح محمد مهدی نظری آرمان قاسمی امیرحسین امیری مرتضی آقاخان پیکان تهران فوتباللیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
امیرحسین امیریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
امیرحسین امیریلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
نوید خوش هوا صادق بارانی سیاوش یزدانی مقدم امیرحسین امیری مجید پورعلیلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
امیرحسین امیری جواد مولایی