1
لطفا کمی صبر کنید !!

میشائیل


هنکه

۳۲۴ عکس
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
گوران یرکوویچ میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۳ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس :
اشخاص :
میشائیل هنکه گوران یرکوویچاستقلال 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۳ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکه حنیف عمران زادهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اسماعیل شریفات میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اسماعیل شریفات میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اسماعیل شریفات میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اسماعیل شریفات میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اسماعیل شریفات میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اسماعیل شریفات میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اسماعیل شریفات میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اسماعیل شریفات میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اسماعیل شریفات میشائیل هنکهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۱
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۱
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
میشائیل هنکهاستقلال 0 - 0 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۰ - ۰ شهرداری تبریز
۱۳۹۱-۰۲-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین ترابپور میشائیل هنکهاستقلال 0 - 0 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۰ - ۰ شهرداری تبریز
۱۳۹۱-۰۲-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا حقیقت حسین ترابپور میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۰۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
الونگ الونگ میشائیل هنکهشاهين بوشهر 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
شاهين بوشهر ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۰۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکه محمدرضا مولاییشاهين بوشهر 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
شاهين بوشهر ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۰۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
میشائیل هنکه آتیلا حجازیاستقلال 1 - 2 الجزیره امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۱ - ۲ الجزیره امارات
۱۳۹۱-۰۱-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهاستقلال 1 - 2 الجزیره امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۱ - ۲ الجزیره امارات
۱۳۹۱-۰۱-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهاستقلال 0 - 0 نسف قارشی ازبکستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۰ - ۰ نسف قارشی ازبکستان
۱۳۹۱-۰۱-۰۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهاستقلال 0 (4) - (1) 0 شاهين بوشهر
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۱۲-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکهاستقلال 0 (4) - (1) 0 شاهين بوشهر
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۱۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
میشائیل هنکه بهتاش فریبا بهتاش فریبا پرویز مظلومیاستقلال 0 (4) - (1) 0 شاهين بوشهر
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۱۲-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میشائیل هنکه بهتاش فریبا پرویز مظلومیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
میشائیل هنکه پرویز مظلومی بهتاش فریباجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
جیلوید ساموئل میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۲۱
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
آندرانیک تیموریان میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۲۱
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
میشائیل هنکه آندرانیک تیموریانراه آهن 2 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
راه آهن ۲ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۱۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
میشائیل هنکه آندرانیک تیموریان پژمان منتظریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۱۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
میشائیل هنکه آندرانیک تیموریان پژمان منتظریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۱۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
کیانوش رحمتی میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۱۰
عکاس :
اشخاص :
میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۱۰
عکاس :
اشخاص :
میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۱۰
عکاس :
اشخاص :
میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۱۰
عکاس :
اشخاص :
میشائیل هنکهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۱۲-۱۰
عکاس :
اشخاص :
میشائیل هنکه