1
لطفا کمی صبر کنید !!

نفت تهران 3 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
نفت تهران ۳ - ۰ سپاهان
۱۳۹۳-۰۵-۲۸
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن کیمیایی رحیم علی ایرانیاننفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن کیمیاییراه آهن 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۲-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا کهوری محسن کیمیایی هادی رکابی حسین فرکیراه آهن 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۲-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محمد نیک نهال مهدی رفیعی میثم آقابابایی محسن کیمیاییراه آهن 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۲-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن کیمیاییراه آهن 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۲-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا کهوری محسن کیمیایی هادی رکابی حسین فرکیراه آهن 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۲-۰۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محمد نیک نهال مهدی رفیعی میثم آقابابایی محسن کیمیایینفت تهران 1 - 5 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۵ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۲-۰۴
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
فرید زرینه جلال اکبری محسن کیمیایینفت تهران 1 - 5 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۵ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۲-۰۴
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبی محسن کیمیایینفت تهران 1 - 5 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۵ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۲-۰۴
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن کیمیایی محمد خلدوننفت تهران 4 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۴ - ۱ پیکان
۱۳۸۹-۱۲-۱۴
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن کیمیایی مرتضی پورعلی گنجی حسین فرکی سیدمحسن سیدینفت تهران 4 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۴ - ۱ پیکان
۱۳۸۹-۱۲-۱۴
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن کیمیایی مرتضی پورعلی گنجی حسین فرکی سیدمحسن سیدینفت تهران 4 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۴ - ۱ پیکان
۱۳۸۹-۱۲-۱۴
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن کیمیایی مرتضی پورعلی گنجی حسین فرکی سیدمحسن سیدیاستقلال 3 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۱ نفت تهران
۱۳۸۹-۱۱-۲۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن کیمیایی حسین فرکی حسن کامرانی فراستقلال 3 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۱ نفت تهران
۱۳۸۹-۱۱-۲۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مرتضی پورعلی گنجی محسن کیمیاییاستقلال 3 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۱ نفت تهران
۱۳۸۹-۱۱-۲۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن کیمیایی حسین فرکی جوسیسلی فریرا روسا مهدی شیرینفت تهران 2 - 2 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۲ - ۲ شاهين بوشهر
۱۳۸۹-۰۹-۱۳
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محسن کیمیاییپیکان 1 - 3 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پیکان ۱ - ۳ نفت تهران
۱۳۸۹-۰۶-۱۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
امیررضا خان محمدی غلامحسین حسنوی محسن کیمیاییپیکان 1 - 3 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پیکان ۱ - ۳ نفت تهران
۱۳۸۹-۰۶-۱۹
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
غلامحسین حسنوی امیررضا خان محمدی محسن کیمیاییاستیل آذین 1 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استیل آذین ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۸۹-۰۵-۱۵
عکاس :
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو مهدی شیری محسن کیمیایی سیدمحسن سیدیاستیل آذین 1 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استیل آذین ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۸۹-۰۵-۱۵
عکاس :
اشخاص :
محسن کیمیایی مصطفی آجورلونفت تهران 3 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۳ - ۱ شهرداری تبریز
۱۳۸۹-۰۵-۱۰
عکاس :
اشخاص :
محسن کیمیایی