1
لطفا کمی صبر کنید !!

رضا


صدقی عباسی

۶۱۶ عکس
استقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
محمد دایی علی عاملی رضا صدقی عباسی علی داییاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
علی عاملی علی دایی علیرضا حاتم محمد دایی رضا صدقی عباسیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علی عاملی علی داییاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
محمد دایی رضا صدقی عباسی علی عاملی علی داییاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علی عاملی علی داییاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
علی عاملی علی دایی علیرضا حاتم رضا صدقی عباسیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
محمد دایی علی عاملی رضا صدقی عباسی علی داییاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علیرضا حاتماستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
علی دایی علی عاملی رضا صدقی عباسیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علی دایی علی عاملیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علی دایی علی عاملیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
علی عاملی علی دایی علیرضا حاتم محمد دایی رضا صدقی عباسیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علی دایی علی عاملیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
علی دایی علی عاملی رضا صدقی عباسیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا مهرانپور محمد دایی رضا صدقی عباسی علی داییاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
محمد دایی رضا صدقی عباسی محمد داییاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
محمد دایی رضا صدقی عباسی علی داییصنعت نفت آبادان 3 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 3 - 0 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۰۷
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
رضا صدقی عباسیصنعت نفت آبادان 3 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 3 - 0 سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۰۷
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علیرضا حاتم ابراهیم صادقی رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید فتاحی رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علیرضا حاتم حامد فلاح زادهسایپا 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمد دایی رضا صدقی عباسی رضا علیاریسایپا 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
بهزاد غلامپور علی دایی محمد دایی نادر قربانی رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علی عاملی علی دایی بهزاد غلامپورسایپا 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
بهزاد غلامپور نادر قربانی علی دایی رضا صدقی عباسی محمدرضا مهرانپورسایپا 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
آرش رضاوند رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علیرضا حاتم محمد داییگسترش فولاد تبریز 3 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
گسترش فولاد تبریز 3 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حاتم محمدرضا مهرانپور رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
تورج عیوض محمدی رضا صدقی عباسی علی دایی کمیل غلامی ایوب غلامزادهسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حاتم رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی قلی زاده محمدرضا مهرانپور رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علی دایی علیرضا مرزبانسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا سلیمانی اصل رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علی دایی میرهانی هاشمیسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حاتم رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسینفت تهران 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رضا صدقی عباسیسایپا 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
داوود کاشانی رضا صدقی عباسیذوب آهن اصفهان 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی وجیه الله چشمه سری محمد صفری هادی محلوجیسایپا 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علی دایی نادر قربانی ابراهیم صادقیسایپا 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حاتم رضا صدقی عباسیسایپا 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
عکاس :
اشخاص :
محمد دایی رضا صدقی عباسی علی دایی علیرضا حاتم