1
لطفا کمی صبر کنید !!

پارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران 0 - 3 کاله
۱۳۹۵-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
بهروز عطایی علیرضا طلوع کیان حسین کاظمیپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] پارسه تهران
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 1 پارسه تهران
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اکبر محمدی علیرضا طلوع کیانبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه 3 - 0 کاله
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیان حسین کاظمیپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] پارسه تهران
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 1 پارسه تهران
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اکبر محمدی علیرضا طلوع کیانبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه 3 - 0 کاله
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیانبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه 3 - 0 کاله
۱۳۹۵-۱۰-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیان حسین کاظمیپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علیرضا طلوع کیانپیکان [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علیرضا طلوع کیان حسین کاظمیسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیانسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیانسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیانسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیانسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیانسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مصطفی حیدری علیرضا طلوع کیان حسین کاظمی امیرحسین اسفندیارسایپا [%g-m%] - [%g-mi%] کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا 3 - 1 کاله
۱۳۹۵-۰۸-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
پیکان 3 - 1 صالحین ورامین
۱۳۹۴-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
داود آهنگری علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
پیکان 3 - 1 صالحین ورامین
۱۳۹۴-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
مجتبی عطار علیرضا طلوع کیان مهدی احمدیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا 3 - 2 صالحین ورامین
۱۳۹۴-۰۹-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا نادی مجتبی عطار علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا 3 - 2 صالحین ورامین
۱۳۹۴-۰۹-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مجتبی عطار حمید جعفری علیرضا طلوع کیان مصطفی شریفاتلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا 3 - 2 صالحین ورامین
۱۳۹۴-۰۹-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مجتبی عطار داود آهنگری علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا 3 - 2 صالحین ورامین
۱۳۹۴-۰۹-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مجتبی عطار علیرضا طلوع کیان بهرام فریدلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا 3 - 2 صالحین ورامین
۱۳۹۴-۰۹-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مجتبی عطار داود آهنگری علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
نوین کشاورز 3 - 2 متین ورامین
۱۳۹۳-۱۱-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
نوین کشاورز 3 - 2 متین ورامین
۱۳۹۳-۱۱-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیان محمد امینلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
نوین کشاورز 3 - 2 متین ورامین
۱۳۹۳-۱۱-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیان محمد امینلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع 1 - 3 متین ورامین
۱۳۹۳-۱۱-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیان اسلوبودان پراکلیاچیچلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع 1 - 3 متین ورامین
۱۳۹۳-۱۱-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیان اسلوبودان پراکلیاچیچلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع 1 - 3 متین ورامین
۱۳۹۳-۱۱-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع 1 - 3 متین ورامین
۱۳۹۳-۱۱-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
متین ورامین - کاله
۱۳۹۲-۱۲-۲۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
بهروز عطایی محمد شریعتی علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
کاله - شهرداری ارومیه
۱۳۹۲-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیان منوچهر جواهریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
کاله - شهرداری ارومیه
۱۳۹۲-۱۲-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل غلامی علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
کاله - شهرداری ارومیه
۱۳۹۲-۱۲-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل غلامی حمزه زرینی علیرضا طلوع کیان منوچهر جواهریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
کاله - شهرداری ارومیه
۱۳۹۲-۱۲-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیان حسین خوریانیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
کاله - شهرداری ارومیه
۱۳۹۲-۱۲-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیان نیکو فرریکس منوچهر جواهریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
پیکان - سایپا
۱۳۹۲-۰۹-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
پیکان - سایپا
۱۳۹۲-۰۹-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پیمان اکبری علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
پیکان - شهرداری تبریز
۱۳۹۲-۰۹-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا ابراهیمی علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
متین ورامین - کاله
۱۳۹۱-۱۲-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا طلوع کیان