1
لطفا کمی صبر کنید !!

لیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
پیکان ۳ - ۰ کاله
۱۳۹۴-۱۰-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۰ کاله
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتی حسین کاظمیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۰ کاله
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۰ کاله
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی محمد شریعتی منوچهر جواهری حسین کاظمیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
بانک سرمایه ۳ - ۱ کاله
۱۳۹۴-۰۹-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی حسین محمد شریعتی حسین کاظمیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
بانک سرمایه ۳ - ۱ کاله
۱۳۹۴-۰۹-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
بانک سرمایه ۳ - ۱ کاله
۱۳۹۴-۰۹-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی رضا قرا محمد شریعتی منوچهر جواهری حسین کاظمیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
بانک سرمایه ۳ - ۱ کاله
۱۳۹۴-۰۹-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتی حسین کاظمیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
بانک سرمایه ۳ - ۱ کاله
۱۳۹۴-۰۹-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ولی علیپور محمد شریعتی منوچهر جواهریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
متین ورامین - کاله
۱۳۹۲-۱۲-۲۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
بهروز عطایی محمد شریعتی علیرضا طلوع کیانلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
کاله - شهرداری ارومیه
۱۳۹۲-۱۲-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل غلامی محمد شریعتی نیکو فرریکسلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
پیکان - کاله
۱۳۹۲-۱۲-۰۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی محمد شریعتیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
نوین کشاورز - کاله
۱۳۹۲-۰۹-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی سجادی صابر نریمان نژاد محمد شریعتیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
پیکان - کاله
۱۳۹۲-۰۸-۰۸
عکاس :
اشخاص :
محمد شریعتیکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل غلامی مهرداد مهرانپور محمد شریعتیکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمزه زرینی علی سجادی مهرداد مهرانپور علی فرهادی محمد شریعتی عادل غلامیکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل غلامی صابر نریمان نژاد رضا قرا ولدو پتکوویچ بهروز عطایی محمد شریعتی علی فرهادیکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل غلامی مهرداد مهرانپور علی سجادی حمزه زرینی محمد شریعتی علی فرهادیکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتی علی فرهادی قاسم نائیجی بهروز عطاییکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد موسوی محمد شریعتیکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتی علی فرهادیکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد موسوی محمد شریعتی علی فرهادیکاله 3 - 0 چین تایپه
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ چین تایپه
۱۳۹۲-۰۲-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فرهادی عادل غلامی محمد شریعتیکاله 3 - 0 چین تایپه
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ چین تایپه
۱۳۹۲-۰۲-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتی علی فرهادیکاله 3 - 0 چین تایپه
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ چین تایپه
۱۳۹۲-۰۲-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتی صابر نریمان نژاد علی فرهادی فرهاد قائمیکاله 3 - 0 چین تایپه
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ چین تایپه
۱۳۹۲-۰۲-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی بازارگرد سیدمحمد موسوی بهروز عطایی محمد شریعتیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
کاله - متین ورامین
۱۳۹۱-۱۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد موسوی حمزه زرینی میلاد عبادی پور عباس برقی محمد شریعتیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
کاله - متین ورامین
۱۳۹۱-۱۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
بهروز عطایی محمد شریعتی ابوالفضل قلی پورلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
کاله - متین ورامین
۱۳۹۱-۱۲-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی سیدمحمد موسوی محمد شریعتیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
کاله - متین ورامین
۱۳۹۱-۱۲-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی حمید جعفری محمد شریعتی منوچهر جواهریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
کاله - متین ورامین
۱۳۹۱-۱۲-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی عباس برقی محمد شریعتیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
متین ورامین - کاله
۱۳۹۱-۱۲-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی سیدمحمد موسوی محمد شریعتی فرهاد شاهمیریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
متین ورامین - کاله
۱۳۹۱-۱۲-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل غلامی محمد شریعتیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
پیکان - کاله
۱۳۹۱-۱۲-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد قائمی میلاد عبادی پور محمد شریعتی