1
لطفا کمی صبر کنید !!

استقلال 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۱۲-۱۷
عکاس :
اشخاص :
وینفرید شفر لئون استپانیان علیرضا مرزباناستقلال 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۱۲-۱۷
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیان سیدجواد خلیفه سلطانینفت مسجد سلیمان 2 - 2 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 2 - 2 نساجی مازندران
۱۳۹۷-۱۲-۱۰
عکاس :
اشخاص :
هوشنگ مرادی داریوش صادقی پیام احمدی لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 2 - 2 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 2 - 2 نساجی مازندران
۱۳۹۷-۱۲-۱۰
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیان صادق صادقی بابا احمدینفت مسجد سلیمان 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیان محمد شادکامنفت مسجد سلیمان 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علیرضا مرزبان لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
لئون استپانیانفولاد خوزستان 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۱۱-۲۸
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیانفولاد خوزستان 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۱۱-۲۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس عسگری لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیان هیثم هاشمی زادهنفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
علیرضا مرزبان لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیان رضا حافظینفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیان رضا حافظینفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
لئون استپانیان یوسف وکیانفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
یوسف وکیا لئون استپانیان ایوب طاهرینفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیان مسعود لطفینفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۸-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
لئون استپانیان بهنام برزاینفت مسجد سلیمان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۸-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 0 - 1 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 1 استقلال
۱۳۹۷-۰۷-۱۰
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیان جواد رحیم زاده علیرضا مرزبان موسی کولیبالینفت مسجد سلیمان 0 - 2 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 2 سپاهان
۱۳۹۷-۰۷-۰۵
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 0 - 2 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 2 سپاهان
۱۳۹۷-۰۷-۰۵
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیاننفت مسجد سلیمان 0 - 2 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 2 سپاهان
۱۳۹۷-۰۷-۰۵
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیان عرفان کاظمیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سپاهان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سپاهان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا لئون استپانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سپاهان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
محرم نویدکیا لئون استپانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
پیکان 2 - 3 راه آهن
۱۳۹۴-۰۲-۲۰
عکاس :
اشخاص :
فرهاد کاظمی محمدحسین زرندی فرشاد پیوس لئون استپانیانپیکان 1 - 3 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
پیکان 1 - 3 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۳-۱۲-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
قاسم دهنوی قاسم واحدی لئون استپانیان صمد مرفاویپیکان 1 - 3 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
پیکان 1 - 3 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۳-۱۲-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
لئون استپانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
استقلال 1 - 0 پیکان
۱۳۹۳-۱۱-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
لئون استپانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
استقلال 1 - 0 پیکان
۱۳۹۳-۱۱-۱۹
عکاس :
اشخاص :
رضا رهقی صمد مرفاوی لئون استپانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
استقلال 1 - 0 پیکان
۱۳۹۳-۱۱-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ساکت الهامی لئون استپانیان عباس تیموریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
سایپا 1 - 1 پیکان
۱۳۹۳-۰۹-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
لئون استپانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
سایپا 1 - 1 پیکان
۱۳۹۳-۰۹-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمدحسین زرندی لئون استپانیانپیکان 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
پیکان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۸-۰۸
عکاس :
اشخاص :
لئون استپانیانپیکان 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
پیکان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۸-۰۸
عکاس :
اشخاص :
محسن بنگر لئون استپانیانپرسپولیس 2 - 2 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 2 - 2 راه آهن
۱۳۹۳-۰۱-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
لئون استپانیانراه آهن 0 - 1 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
راه آهن 0 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۳-۰۱-۰۷
عکاس : مسعود ذوالقدر
اشخاص :
لئون استپانیان کریم قنبری