1
لطفا کمی صبر کنید !!

حمید


جعفری

۱۷۰ عکس
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
پیکان ۳ - ۱ صالحین ورامین
۱۳۹۴-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
پیکان ۳ - ۱ صالحین ورامین
۱۳۹۴-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
بانک سرمایه ۳ - ۰ صالحین ورامین
۱۳۹۴-۱۰-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
بانک سرمایه ۳ - ۰ صالحین ورامین
۱۳۹۴-۱۰-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
بانک سرمایه ۳ - ۰ صالحین ورامین
۱۳۹۴-۱۰-۲۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۲ صالحین ورامین
۱۳۹۴-۰۹-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا نادی مجتبی عطار حمید جعفری مهدی احمدیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۲ صالحین ورامین
۱۳۹۴-۰۹-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مجتبی عطار حمید جعفری علیرضا طلوع کیان مصطفی شریفاتلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۲ صالحین ورامین
۱۳۹۴-۰۹-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید والی حمید جعفری شاهین مفیدیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۲ صالحین ورامین
۱۳۹۴-۰۹-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۲ صالحین ورامین
۱۳۹۴-۰۹-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
پیکان ۳ - ۲ وزارت دفاع
۱۳۹۳-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۳-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفری حامد رضایی والری ورمیلیولیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۳-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۳-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفری والری ورمیلیولیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۳-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفری محمد دلیریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۳-۱۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۱ - ۳ متین ورامین
۱۳۹۳-۱۱-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۱ - ۳ متین ورامین
۱۳۹۳-۱۱-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفری رضا عابدینلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۱ - ۳ متین ورامین
۱۳۹۳-۱۱-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفری رضا عابدینلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
نوین کشاورز ۳ - ۱ وزارت دفاع
۱۳۹۳-۱۰-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
نوین کشاورز ۳ - ۱ وزارت دفاع
۱۳۹۳-۱۰-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۰ پارس مهر فارس
۱۳۹۳-۰۹-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد محمد کاظم حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ولی علیپور پرویز پزشکی حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۲ نوین کشاورز
۱۳۹۳-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۳-۰۸-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفری میتف کنستانتین محمد فلاحلیگ برتر والیبال ایران، سال 1393
وزارت دفاع ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۳-۰۸-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
نوین کشاورز - متین ورامین
۱۳۹۲-۱۲-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
نوین کشاورز - شهرداری ارومیه
۱۳۹۲-۱۱-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
نوین کشاورز - متین ورامین
۱۳۹۲-۱۱-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید معروف حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
نوین کشاورز - متین ورامین
۱۳۹۲-۱۱-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
نوین کشاورز - متین ورامین
۱۳۹۲-۱۱-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید معروف سیدمحمد موسوی حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
نوین کشاورز - جواهری گنبد
۱۳۹۲-۱۰-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
نوین کشاورز - جواهری گنبد
۱۳۹۲-۱۰-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفریلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
نوین کشاورز - جواهری گنبد
۱۳۹۲-۱۰-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید جعفری محمدرضا موذن