1
لطفا کمی صبر کنید !!

احمدرضا


عابدزاده

۶۶۵ عکس
استقلال 1 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
جیانی اینفانتینو محمدجواد آذری جهرمی حامد مومنی احمدرضا عابدزاده داوود کاشانیاستقلال 1 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
داوود کاشانی احمدرضا عابدزاده هواداران پرسپولیسفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سید مهدی رحمتی احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سید مهدی رحمتی احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین ترابپور احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین ترابپور احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس :
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروین احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروین احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی کریمی علی پروین احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروین احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
کریم باقری احمدرضا عابدزادهپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
علی پروین حبیب کاشانی رضا شاهرودی احمدرضا عابدزاده محمد پنجعلی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
علی پروین حبیب کاشانی رضا شاهرودی احمدرضا عابدزاده محمد پنجعلی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
احمدرضا عابدزاده علی پروین حبیب کاشانی رضا شاهرودی محمد پنجعلی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
هواداران پرسپولیس علی پروین حبیب کاشانی رضا شاهرودی احمدرضا عابدزاده محمد پنجعلیپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
علی پروین حبیب کاشانی رضا شاهرودی احمدرضا عابدزاده محمد پنجعلی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
احمدرضا عابدزاده علی پروین حبیب کاشانی محمد پنجعلی هواداران پرسپولیس رضا شاهرودیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 3 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 3 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محمد پنجعلی احمدرضا عابدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی کریمی احمدرضا عابدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
احمدرضا عابدزاده حسین هدایتی حسین لطفی غلامرضا شعبانی بهار محمدعلی ترکاشوندلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محمد پنجعلی احمدرضا عابدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد پنجعلی احمدرضا عابدزاده غلامرضا شعبانی بهارلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احمدرضا عابدزاده حبیب کاشانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
علی کریمی احمدرضا عابدزاده حبیب کاشانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محمد پنجعلی احمدرضا عابدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محمد پنجعلی احمدرضا عابدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 2 - 1 راه آهن
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
حمید استیلی احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
حمید استیلی احمدرضا عابدزادهبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس :
اشخاص :
احمدرضا عابدزاده بیژن طاهریبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محمد پنجعلی علی پروین احمدرضا عابدزاده پیام پارساییبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس :
اشخاص :
احمدرضا عابدزاده بهتاش فریبابازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ناصر محمدخانی احمدرضا عابدزادهبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز سلطانی احمدرضا عابدزاده رحیم یوسفیبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد پنجعلی احمدرضا عابدزاده