1
لطفا کمی صبر کنید !!

داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانی موعود بنیادی فرداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی انوری سیامک فراهانیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانی موعود بنیادی فرداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانی موعود بنیادی فرداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانی سعید بیاتداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
استقلال 4 - 2 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرهاد مجیدی سیامک فراهانیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
استقلال 4 - 2 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی امیرآبادی سیامک فراهانیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
استقلال 4 - 2 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
استقلال 4 - 2 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانی پیروز قربانیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
استقلال 4 - 2 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانی محمدرضا مهدوی تورج حق وردیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
استقلال 4 - 2 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانی مهدی امیرآبادیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
استقلال 4 - 2 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
استقلال 4 - 2 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
علی نظرمحمدی سیامک فراهانی بیژن کوشکیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
استقلال 4 - 2 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
پیروز قربانی سیامک فراهانیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
استقلال 4 - 2 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانی مهدی امیرآبادیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
استقلال 4 - 2 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
پرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
پرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
پرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانیپگاه رشت 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
پگاه رشت 1 - 0 استقلال
۱۳۸۷-۰۵-۱۹
عکاس : جعفر نوجوان
اشخاص :
سیامک فراهانی سیاوش اکبرپور امیرحسین یوسفی محمد مختاریپگاه رشت 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
پگاه رشت 1 - 0 استقلال
۱۳۸۷-۰۵-۱۹
عکاس : جعفر نوجوان
اشخاص :
سیامک فراهانی پیروز قربانی محمد مختاری پژمان منتظریپگاه رشت 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
پگاه رشت 1 - 0 استقلال
۱۳۸۷-۰۵-۱۹
عکاس : جعفر نوجوان
اشخاص :
سیامک فراهانی علی علیزادهپگاه رشت 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
پگاه رشت 1 - 0 استقلال
۱۳۸۷-۰۵-۱۹
عکاس : جعفر نوجوان
اشخاص :
سیامک فراهانی