1
لطفا کمی صبر کنید !!

جهانبخش


داراب پور

۱۲۲ عکس
نفت تهران 2 - 2 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۲ - ۲ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جهانبخش داراب پورفولاد خوزستان 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورفولاد خوزستان 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پور احسان مرادیاناستقلال 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احسان مرادیان جهانبخش داراب پور علی غلام زادهاستقلال 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی غلام زاده جهانبخش داراب پوراستقلال 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جهانبخش داراب پوراستقلال 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عزیز فریسات موسی سواری جهانبخش داراب پور اکبر مرادیاستقلال 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جهانبخش داراب پور علی غلام زادهاستقلال 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی غلام زاده جهانبخش داراب پوراستقلال 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جهانبخش داراب پوراستقلال 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی غلام زاده جهانبخش داراب پوراستقلال 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جهانبخش داراب پورفولاد خوزستان 2 - 2 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۱۱-۲۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
جهانبخش داراب پورفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۳ - ۰ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
جهانبخش داراب پورفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۳ - ۰ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
جهانبخش داراب پورفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۳ - ۰ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورفولاد خوزستان 3 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۳ - ۰ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۲۶
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
جهانبخش داراب پوراستقلال خوزستان 0 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۰ - ۱ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۰۸-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
وحید طالب لو جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۰۸-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۰۸-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پور احسان مرادیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۰۸-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
وحید طالب لو جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۵-۰۷-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۵-۰۷-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۵-۰۷-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهرداد طهماسبی جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۵-۰۷-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۵-۰۷-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۵-۰۷-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۵-۰۷-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
اکبر مرادی جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۱ - ۲ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۱ - ۲ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
فولاد خوزستان ۳ - ۲ استقلال اهواز
۱۳۹۵-۰۲-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پور رحیم حلفیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۳ - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۳ - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
کوروش بختیاری زاده جهانبخش داراب پور نناد نیکولیچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۱-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۱-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پورلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۱-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
جهانبخش داراب پور