1
لطفا کمی صبر کنید !!

بانک سرمایه 3 - 0 شهرداری تبریز
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
بانک سرمایه ۳ - ۰ شهرداری تبریز
۱۳۹۶-۰۹-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهبانک سرمایه 3 - 0 کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
بانک سرمایه ۳ - ۰ کاله
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهبانک سرمایه 3 - 0 کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
بانک سرمایه ۳ - ۰ کاله
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد موسوی رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید معروف رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیامک افروزی رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهسایپا 1 - 3 بانک سرمایه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا - بازی ملی بانک سرمایه
۱۳۹۵-۱۲-۱۰
عکاس :
اشخاص :
مهدی مهدوی رضا زینالزاده بانک سرمایهبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه ۱ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
فرهاد سال افزون سعید معروف رضا زینالزاده رضا مومنی مقدمبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه ۱ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
فرهاد سال افزون رضا زینالزاده سعید معروف رضا مومنی مقدملیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۲ - ۳ بانک سرمایه
۱۳۹۵-۰۹-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۰ روسیه
۱۳۹۴-۰۴-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
شهرام محمودی رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۷
عکاس :
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزاده مهدی مرندیلیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۲ لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس :
اشخاص :
رضا زینالزاده حسن صنوبریلیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۲ لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس :
اشخاص :
عادل غلامی سعید معروف رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۲ لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۲ لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۲ لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس :
اشخاص :
سامان فائزی رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۲ لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس :
اشخاص :
رضا زینالزاده کارلولیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۲ لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس :
اشخاص :
رضا زینالزاده دجان ولیچویچ(گوسا)لیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۲ لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۰ آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
پیمان اکبری رضا زینالزاده کارلولیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۰ آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
پیمان اکبری رضا زینالزاده کارلولیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۰ آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
رضا زینالزاده کارلولیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۰ آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سعید معروف رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۰ آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد موسوی امیر غفور رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۰ آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید معروف رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۳ - ۰ آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
شهرام محمودی رضا زینالزاده