1
لطفا کمی صبر کنید !!

بانک سرمایه 3 - 0 شهرداری تبریز
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
بانک سرمایه 3 - 0 شهرداری تبریز
۱۳۹۶-۰۹-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهبانک سرمایه 3 - 0 کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
بانک سرمایه 3 - 0 کاله
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهبانک سرمایه 3 - 0 کاله
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1396
بانک سرمایه 3 - 0 کاله
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 1 - 3 روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد موسوی رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 1 - 3 روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید معروف رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 1 - 3 روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیامک افروزی رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 1 - 3 روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهسایپا 1 - 3 بانک سرمایه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا - بازی ملی بانک سرمایه
۱۳۹۵-۱۲-۱۰
عکاس :
اشخاص :
مهدی مهدوی رضا زینالزاده بانک سرمایهبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه 1 - 3 شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
فرهاد سال افزون سعید معروف رضا زینالزاده رضا مومنی مقدمبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه 1 - 3 شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
فرهاد سال افزون رضا زینالزاده سعید معروف رضا مومنی مقدملیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران 2 - 3 بانک سرمایه
۱۳۹۵-۰۹-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی مهدوی عادل غلامی رضا زینالزاده قاسم کارخانهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران 2 - 3 بانک سرمایه
۱۳۹۵-۰۹-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 3 - 0 روسیه
۱۳۹۴-۰۴-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
شهرام محمودی رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 1 - 3 لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۷
عکاس :
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 1 - 3 لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 1 - 3 لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزاده مهدی مرندیلیگ جهانی 2015
ایران 3 - 2 لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس :
اشخاص :
رضا زینالزاده حسن صنوبریلیگ جهانی 2015
ایران 3 - 2 لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس :
اشخاص :
عادل غلامی سعید معروف رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 3 - 2 لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 3 - 2 لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 3 - 2 لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس :
اشخاص :
سامان فائزی رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 3 - 2 لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس :
اشخاص :
رضا زینالزاده کارلولیگ جهانی 2015
ایران 3 - 2 لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس :
اشخاص :
رضا زینالزاده دجان ولیچویچ(گوسا)لیگ جهانی 2015
ایران 3 - 2 لهستان
۱۳۹۴-۰۴-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 3 - 0 آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
پیمان اکبری رضا زینالزاده کارلولیگ جهانی 2015
ایران 3 - 0 آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
پیمان اکبری رضا زینالزاده کارلولیگ جهانی 2015
ایران 3 - 0 آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
رضا زینالزاده کارلولیگ جهانی 2015
ایران 3 - 0 آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سعید معروف رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 3 - 0 آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد موسوی امیر غفور رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 3 - 0 آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید معروف رضا زینالزادهلیگ جهانی 2015
ایران 3 - 0 آمریکا
۱۳۹۴-۰۳-۲۹
عکاس :
اشخاص :
شهرام محمودی رضا زینالزاده