1
لطفا کمی صبر کنید !!

علی


یونسی

۱۲۲ عکس
بادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امین شجاعیان محمد رستمی علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسی ایمان اکبریبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسی پویا سیف پناهیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
دانیال جهانبخش رستمی علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایمان اکبری علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
وحید خشتان علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد رستمی وحید خشتان علی یونسیبادران تهران 0 - 0 شاهين بوشهر
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
بادران ۰ - ۰ شاهين بوشهر
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
وحید خشتان علی یونسیشاهين بوشهر 0 - 0 شهرداری آستارا
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
شاهين بوشهر ۰ - ۰ شهرداری آستارا
۱۳۹۹-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
سعید دلاور علی یونسیشاهين بوشهر 0 - 0 شهرداری آستارا
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
شاهين بوشهر ۰ - ۰ شهرداری آستارا
۱۳۹۹-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
اشکان توانای علی یونسیشاهين بوشهر 0 - 0 شهرداری آستارا
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
شاهين بوشهر ۰ - ۰ شهرداری آستارا
۱۳۹۹-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
علی یونسی پویا عزیزپورلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۹-۰۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علی یونسیلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۷-۰۶
عکاس :
اشخاص :
علی یونسی علی نوریانلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۷-۰۶
عکاس :
اشخاص :
علی یونسیلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۷-۰۶
عکاس :
اشخاص :
علی یونسی علی نوریاناستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
استقلال ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسیاستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
استقلال ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حنیف عمران زاده علی یونسیاستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
استقلال ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسیاستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
استقلال ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین صادقی علی یونسیاستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
استقلال ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسیاستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
استقلال ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسیاستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
استقلال ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی یونسی امیرحسین صادقیاستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
استقلال ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس :
اشخاص :
امیرحسین صادقی علی یونسیاستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
استقلال ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علی یونسیاستقلال 2 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
استقلال ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۲۰
عکاس :
اشخاص :
احمد صالحی حامد شیری ابراهیم شکوری سجاد مشکل پور علی یونسی سجاد شهباززادهنفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علی یونسینفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علی یونسینفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
احمد آل نعمه علی یونسینفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علی یونسی سجاد شهباززادهنفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
سجاد مشکل پور علی یونسی سجاد شهباززاده ابراهیم شکورینفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علی یونسی بهمن کاملنفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علی یونسینفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علی یونسی احمد آل نعمه بهمن کامل روزبه شاه علیدوست علیرضا عزت کرامتنفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
حمید بوحمدان علی یونسینفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
حمید بوحمدان علی یونسینفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علی یونسینفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
بهمن کامل علی یونسینفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
حمید بوحمدان علی یونسینفت تهران 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علی یونسی حمید بوحمدانسایپا 1 - 2 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۱ - ۲ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی زینالی علی یونسیسایپا 1 - 2 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۱ - ۲ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی یونسیسایپا 1 - 2 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۱ - ۲ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی یونسی سعید یوسف زادهسایپا 1 - 2 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۱ - ۲ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی یونسی سجاد شهباززادهسایپا 1 - 2 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۱ - ۲ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی یونسیسایپا 1 - 2 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۱ - ۲ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی یونسیسایپا 1 - 2 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۱ - ۲ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی یونسی محسن ارزانیسایپا 1 - 2 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۱ - ۲ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۲-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی یونسی