1
لطفا کمی صبر کنید !!

علی اصغر


مدیر روستا

۲۱۷ عکس
پرسپولیس 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پرسپولیس 1 - 0 پیکان
۱۳۹۹-۱۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستا علی الفتیپیکان 2 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 2 - 2 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 2 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 2 - 2 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 2 - 3 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 2 - 3 مس رفسنجان
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستا مهدی تارتارپیکان 0 - 0 آلومینیوم اراک
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 0 - 0 آلومینیوم اراک
۱۳۹۹-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 0 - 0 آلومینیوم اراک
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 0 - 0 آلومینیوم اراک
۱۳۹۹-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین زمانی مهدی تارتار علی اصغر مدیر روستاپیکان 1 - 1 گل گهر سيرجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 1 - 1 گل گهر سيرجان
۱۳۹۹-۰۸-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 1 - 1 گل گهر سيرجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 1 - 1 گل گهر سيرجان
۱۳۹۹-۰۸-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 1 - 1 گل گهر سيرجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 1 - 1 گل گهر سيرجان
۱۳۹۹-۰۸-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 1 - 1 گل گهر سيرجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 1 - 1 گل گهر سيرجان
۱۳۹۹-۰۸-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 2 - 3 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 2 - 3 پدیده مشهد
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
عکاس :
اشخاص :
سید مهدی رحمتی علی اصغر مدیر روستاپیکان 2 - 3 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 2 - 3 پدیده مشهد
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
عکاس :
اشخاص :
سید مهدی رحمتی علی اصغر مدیر روستاپیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستافولاد خوزستان 2 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 2 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاصنعت نفت آبادان 3 - 2 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 3 - 2 سپاهان
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
محمدحسین زاهدی فرد علی اصغر مدیر روستا بابک عباسقلی زاده علی اصغر مومنی مسعود مرادیسپاهان اصفهان 1 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 1 پیکان
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس :
اشخاص :
آرمان اسعدی سیدحسین زرگر روح الله شریفی علی اصغر مدیر روستافوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۱۱-۰۵
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستافوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۱۱-۰۵
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستانفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
نفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
۱۳۹۱-۰۱-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستانفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
نفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
۱۳۹۱-۰۱-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستانفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
نفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
۱۳۹۱-۰۱-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستانفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
نفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
۱۳۹۱-۰۱-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستانفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
نفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
۱۳۹۱-۰۱-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستانفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
نفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
۱۳۹۱-۰۱-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی دایی علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حمید غمزه علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
اسماعیل اردلان علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میرعلی صالحی پناه علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی دایی علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاراه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 1 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاشهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
شهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاشهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
شهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاشهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
شهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاشهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
شهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاشهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
شهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاشهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
شهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاشهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
شهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاشهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
شهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۰-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاسایپا 1 - 2 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
سایپا 1 - 2 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۰-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاسایپا 1 - 2 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
سایپا 1 - 2 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۰-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاسایپا 1 - 2 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
سایپا 1 - 2 شهرداری تبریز
۱۳۹۰-۱۰-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپاس 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
پاس 0 - 2 استقلال
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستاپاس 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
پاس 0 - 2 استقلال
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر مدیر روستا