1
لطفا کمی صبر کنید !!

راه آهن 1 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی حاجتی احمد تقوی امیرحسین یوسفیراه آهن 1 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفی علی محمد دهقانراه آهن 1 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفیراه آهن 1 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی حاجتی داوود حقی امیرحسین یوسفیراه آهن 1 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی حاجتی احمد تقوی امیرحسین یوسفیراه آهن 1 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی محمد دهقان امیرحسین یوسفیراه آهن 1 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفی داوود حقیراه آهن 1 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین پاشایی امیرحسین یوسفیراه آهن 1 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
افشین چاووشی محسن سلطانی امیرحسین یوسفیراه آهن 1 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
احمد تقوی مهدی تارتار امیرحسین یوسفیراه آهن 1 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی حاجتی احمد تقوی امیرحسین یوسفیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
استقلال ۴ - ۲ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
استقلال ۴ - ۲ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفی پژمان منتظریاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
استقلال ۴ - ۲ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
استقلال ۴ - ۲ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
پژمان منتظری امیرحسین یوسفیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
استقلال ۴ - ۲ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
استقلال ۴ - ۲ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفی خسرو حیدری ویلیام دی جنگواستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
استقلال ۴ - ۲ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفیاستقلال 4 - 2 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
استقلال ۴ - ۲ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفی تورج حق وردیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
داوود رفعتی امیرحسین یوسفی بهنام افشهپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفی مجتبی شیریپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کریم باقری مصطفی حاجتی علی کریمی امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مجتبی شیری امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایوان پتروویچ امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفی ایوان پتروویچپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا محمد امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
پژمان نوری امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مجتبی شیری امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مجتبی شیری امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفی فرانک آتسوپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
پژمان نوری محمدرضا مهدوی امیرحسین یوسفیپرسپولیس 2 - 0 پگاه رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پگاه رشت
۱۳۸۷-۰۷-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایوان پتروویچ علی کریمی امیرحسین یوسفیپگاه رشت 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پگاه رشت ۱ - ۰ استقلال
۱۳۸۷-۰۵-۱۹
عکاس : جعفر نوجوان
اشخاص :
امیرحسین یوسفیپگاه رشت 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پگاه رشت ۱ - ۰ استقلال
۱۳۸۷-۰۵-۱۹
عکاس : جعفر نوجوان
اشخاص :
امیرحسین یوسفی پژمان منتظریپگاه رشت 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پگاه رشت ۱ - ۰ استقلال
۱۳۸۷-۰۵-۱۹
عکاس : جعفر نوجوان
اشخاص :
سیامک فراهانی سیاوش اکبرپور امیرحسین یوسفی محمد مختاری