1
لطفا کمی صبر کنید !!

نفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین بغلانی محمد خلدوننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد خلدون محمدرضا اکبریاننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد خلدوننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد خلدوننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد خلدون علی ممبینینفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
امید شریفی نسب محمد خلدوننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
هادی رمضانی محمد خلدوننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
محمد خلدوننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رسول نویدکیا محمد خلدوننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد خلدون محمدرضا اکبریاننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
محمد خلدوننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هادی رمضانی محمد خلدوننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
امید شریفی نسب محمد خلدوننفت تهران 1 - 3 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۳ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۰-۰۹-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
سوشا مکانی محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
سوشا مکانی محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
محمد خلدون محسن حمیدینفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
محمد خلدون عباس پورخسروانینفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مرتضی عزیزمحمدی محسن حمیدی محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
محسن حمیدی محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
محمد خلدون یعقوب کریمینفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مصطفی مهدوی محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
وفا هخامنش محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مرتضی عزیزمحمدی محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مرتضی عزیزمحمدی رضا معقولی محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا حمیدرضا فتحی محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
محسن حمیدی محمد خلدوننفت تهران 2 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۲ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
محمد خلدون مرتضی عزیزمحمدی وفا هخامنشپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد خلدونپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد نوری محمد خلدونپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو محمد خلدون حمیدرضا فتحی هدایت الله ممبینیپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خلدون وحید هاشمیان میثم خسرویپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خلدون محمد نصرتی حمیدرضا فتحیپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین بادامکی محمد خلدونپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو محمد خلدون حمیدرضا فتحیپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خلدون رضا معقولی میثم آقابابایی محمد نصرتیپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو محمد خلدون حمیدرضا فتحی هدایت الله ممبینیپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد خلدونپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین بادامکی محمد خلدونپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خلدونپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خلدون مارسیو خوزه نارسیو میثم خسروی هدایت الله ممبینیپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
میثم خسروی حمیدرضا فتحی هدایت الله ممبینی مارسیو خوزه نارسیو محمد خلدونپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
هادی نوروزی محمد خلدونپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد خلدون سیدایمان موسویپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خلدونپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد خلدون سیدایمان موسوی مارسیو خوزه نارسیوپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد خلدون علیرضا عزت کرامت حسین بادامکیپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد نوری محمد خلدون میثم آقابابایی جواد کاظمیان مارسیو خوزه نارسیو مرتضی پورعلی گنجیپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
حمیدرضا فتحی محمد خلدون مرتضی پورعلی گنجی مارسیو خوزه نارسیو رضا معقولی محمد نصرتیپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خلدون وحید هاشمیانپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۷-۲۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهرداد اولادی محمد خلدون