1
لطفا کمی صبر کنید !!

شاهین


خیری

۶۳۸ عکس
نفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هادی نوروزی شاهین خیرینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مازیار زارع شاهین خیرینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
یعقوب کریمی جواد کاظمیان شاهین خیرینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مازیار زارع شاهین خیرینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مازیار زارع شاهین خیرینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس :
اشخاص :
شاهین خیری سیدایمان موسوینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 0 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۲-۲۶
عکاس :
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
مارکو لوپز ایگور کاسترو شاهین خیری میثم آقابابایینفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری فلاویو لوپز علیرضا عزت کرامتنفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری ستار همدانینفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری فلاویو لوپزنفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری جوسیسلی فریرا روسا غلامحسین حسنوینفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری فلاویو لوپزنفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری قاسم حدادی فرنفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سوشا مکانی شاهین خیری مرتضی اسدینفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد فخرالدینی فریدون مولایی شاهین خیری فلاویو لوپزنفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
شاهین خیری میلاد فخرالدینی میثم آقابابایینفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
شاهین خیری فلاویو لوپزنفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری رضا معقولی سیاوش اکبرپورنفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی کریمیان رضا معقولی شاهین خیرینفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیرینفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری محرم نویدکیا علیرضا عزت کرامتنفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری محرم نویدکیانفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیدمهدی سیدصالحی شاهین خیری مهدی کریمیاننفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری فابیو جانواریونفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی کریمیان شاهین خیرینفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس :
اشخاص :
شاهین خیری برونو سزار کوریانفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس :
اشخاص :
شاهین خیری مهدی کریمیاننفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی کریمیان شاهین خیرینفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
شاهین خیری برونو سزار کوریانفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مارسیو خوزه نارسیو مهدی کریمیان شاهین خیری رضا معقولینفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
شاهین خیری برونو سزار کوریانفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی کریمیان رضا معقولی شاهین خیرینفت تهران 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری