1
لطفا کمی صبر کنید !!

داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک فراهانی سعید بیاتداماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
داماش گیلانیان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
آزاد جعفرزاده علیرضا توکلی سعید بیاتداماش گیلانیان 1 - 2 نیروی زمینی تهران
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
داماش گیلانیان 1 - 2 نیروی زمینی تهران
۱۳۹۸-۰۲-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد مختاری سعید بیاتراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیات مجتبی زارعی شولیراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیات هملت میختاریانراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیات مجتبی زارعی شولیراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : رضا علیشیری
اشخاص :
سعید بیات سهراب انتظاریراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : رضا علیشیری
اشخاص :
سعید بیات سهراب انتظاری جواد رزاقیراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : رضا علیشیری
اشخاص :
سعید بیات عرفان اولروم سهراب انتظاریراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : رضا علیشیری
اشخاص :
سعید بیات مجتبی زارعی شولیراه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 3 - 0 ابومسلم خراسان
۱۳۸۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیات مجتبی زارعی شولیابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم توره سعید بیات علی کریمی امیر اظهریابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
میثم بائو جواد رزاقی سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علیرضا واحدی نیکبخت سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سعید چاه جویی سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم توره سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم توره سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علیرضا واحدی نیکبخت سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
خداداد افشاریان میثم بائو جواد رزاقی سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سعید بیات علیرضا واحدی نیکبختابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علی کریمی سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علیرضا واحدی نیکبخت سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سعید بیات ابراهیم تورهابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سعید بیات میثم بائوابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
میثم بائو جواد رزاقی سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم توره سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
میثم بائو جواد رزاقی سعید بیاتابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
سعید بیات علی حقدوست علی کریمیابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
ابومسلم خراسان 4 - 3 پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۷-۱۷
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم توره شهاب گردان سعید بیاتاستقلال 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
استقلال 0 - 1 سپاهان
۱۳۸۷-۰۱-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیات هدایت الله ممبینیاستقلال 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
استقلال 0 - 1 سپاهان
۱۳۸۷-۰۱-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محسن یوسفی سعید بیاتاستقلال 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
استقلال 0 - 1 سپاهان
۱۳۸۷-۰۱-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتاستقلال 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
استقلال 0 - 1 سپاهان
۱۳۸۷-۰۱-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محسن یوسفی سعید بیاتاستقلال 0 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
استقلال 0 - 1 سپاهان
۱۳۸۷-۰۱-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتسپاهان 2 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
سپاهان 2 - 1 پرسپولیس
۱۳۸۶-۱۰-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید بیاتسپاهان 2 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
سپاهان 2 - 1 پرسپولیس
۱۳۸۶-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
سعید بیات محسن خلیلیسپاهان 2 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
سپاهان 2 - 1 پرسپولیس
۱۳۸۶-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
علیرضا واحدی نیکبخت سعید بیات محسن خلیلیسپاهان 2 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
سپاهان 2 - 1 پرسپولیس
۱۳۸۶-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
سعید بیات محسن خلیلیسپاهان 2 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
سپاهان 2 - 1 پرسپولیس
۱۳۸۶-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
سعید بیات محسن خلیلیسپاهان 2 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
سپاهان 2 - 1 پرسپولیس
۱۳۸۶-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
عباس آقایی سعید بیاتسپاهان 2 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 87-86
سپاهان 2 - 1 پرسپولیس
۱۳۸۶-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
سعید بیات