1
لطفا کمی صبر کنید !!

عباس


نجات پور

۱۶۹ عکس
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
جام ملت های آسیا 2019 امارات
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پور کارلوس کیروش سردار آزمونایران 1 - 0 عمان
اردوها و تک بازی های تیم ملی نوجوانان
ایران 1 - 0 عمان
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پورایران 1 - 0 عمان
اردوها و تک بازی های تیم ملی نوجوانان
ایران 1 - 0 عمان
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پورایران 1 - 0 عمان
اردوها و تک بازی های تیم ملی نوجوانان
ایران 1 - 0 عمان
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پورایران 1 - 0 عمان
اردوها و تک بازی های تیم ملی نوجوانان
ایران 1 - 0 عمان
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پورایران 1 - 0 عمان
اردوها و تک بازی های تیم ملی نوجوانان
ایران 1 - 0 عمان
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پورترکیه 2 - 1 ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ترکیه 2 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پورترکیه 2 - 1 ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ترکیه 2 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مسعود شجاعی عباس نجات پورترکیه 2 - 1 ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ترکیه 2 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمدرضا خانزاده اشکان دژاگه رضا قوچان نژاد پژمان منتظری عباس نجات پورترکیه 2 - 1 ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ترکیه 2 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پور مهدی ترابی محمدرشید مظاهریترکیه 2 - 1 ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ترکیه 2 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پورترکیه 2 - 1 ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ترکیه 2 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پور مسعود شجاعیترکیه 2 - 1 ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ترکیه 2 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پورایران 1 - 0 ازبکستان
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ایران 1 - 0 ازبکستان
۱۳۹۷-۰۲-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پورایران 1 - 0 ازبکستان
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ایران 1 - 0 ازبکستان
۱۳۹۷-۰۲-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پورایران 1 - 0 ازبکستان
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ایران 1 - 0 ازبکستان
۱۳۹۷-۰۲-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
اوسیانو دآ کروز عباس نجات پور امید ابراهیمی آرین قاسمیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
میک مک درموت کارلوس کیروش میرمحمد صالح مصطفوی عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پور اوسیانو دآ کروزجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پور مهدی طارمیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پور اوسیانو دآ کروز دیگو جیاچینوجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
عکاس :
اشخاص :
آرین قاسمی عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پور اوسیانو دآ کروز دیگو جیاچینوجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۷-۱۵
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پور سردار آزمونجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۷-۱۵
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پور سردار آزمونجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۷-۱۵
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پور سردار آزمونجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۷-۱۴
عکاس :
اشخاص :
میکو کوجالا احسان حاج صفی عباس نجات پور رامین رضاییانایران 2 - 0 توگو
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ایران 2 - 0 توگو
۱۳۹۶-۰۷-۱۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس نجات پورایران 2 - 0 توگو
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ایران 2 - 0 توگو
۱۳۹۶-۰۷-۱۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۷-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۷-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
تورج کشاورزی زاده عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۷-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۷-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۷-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۷-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۷-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
کارلوس کیروش سعید عزت الهی آفاق عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
عباس نجات پور اوسیانو دآ کروز کارلوس کیروشجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پور کارلوس کیروشجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
عکاس :
اشخاص :
کریم انصاریفرد عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
عباس نجات پورکره جنوبی 0 - 0 ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
کره جنوبی 0 - 0 ایران
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
سامان قدوس عباس نجات پورجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عباس نجات پور