1
لطفا کمی صبر کنید !!

حسین


حمیسی

۵۵ عکس
سپاهان 0 - 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
سپاهان 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۳-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیتراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیتراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیتراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیتراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیتراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیتراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیتراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیپرسپولیس 3 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پرسپولیس 3 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 1 - 0 مراکش
جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 مراکش
۱۳۹۷-۰۳-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین حمیسی آرین قاسمیایران 1 - 0 مراکش
جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 مراکش
۱۳۹۷-۰۳-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
آرین قاسمی حسین حمیسیایران 1 - 0 مراکش
جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 مراکش
۱۳۹۷-۰۳-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین حمیسیایران 1 - 0 مراکش
جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 مراکش
۱۳۹۷-۰۳-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
آرین قاسمی حسین حمیسیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
حسین حمیسیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
حسین حمیسیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
عکاس :
اشخاص :
حسین حمیسی سیدجلال حسینی امید ابراهیمیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
عکاس :
اشخاص :
حسین حمیسی سیدجلال حسینی امید ابراهیمیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
عکاس :
اشخاص :
حسین حمیسی سیدجلال حسینی ساسان انصاری امید ابراهیمیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
عکاس :
اشخاص :
حسین حمیسی سیدجلال حسینی امید ابراهیمیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
عکاس :
اشخاص :
حسین حمیسی سیدجلال حسینی امید ابراهیمیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
عکاس :
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین حمیسی آرین قاسمیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی خراطی حسین حمیسی آرین قاسمیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسی آرین قاسمیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 0 ازبکستان
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 0 ازبکستان
۱۳۹۶-۰۳-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
آرین قاسمی کریم انصاریفرد حسین حمیسیمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 کره جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین حسینی حسین حمیسی حجت الله بهمنیمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 کره جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین حسینی حسین حمیسی حامد مومنی حجت الله بهمنیمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 کره جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین حمیسی حجت الله بهمنیمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 کره جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین حمیسیمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 کره جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین حمیسیمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 کره جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین حمیسیمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 کره جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین حمیسیمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 1 - 0 کره جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین حمیسیایران 2 - 0 قطر
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 0 قطر
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
عکاس :
اشخاص :
حسین هدایتی علیرضا اسدی حسین حمیسیجام ملت های آسیا 2015 استرالیا
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۳-۱۰-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مهدی خراطی حسین حمیسیجام ملت های آسیا 2015 استرالیا
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۳-۱۰-۲۰
عکاس :
اشخاص :
حسین حمیسی احسان سادات حسینیاستقلال 0 (4) - (1) 0 شاهين بوشهر
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 91-90
استقلال 0 - 0 شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۱۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حقیقت غلامرضا بهروان حسین حمیسیاستقلال 0 (4) - (1) 0 شاهين بوشهر
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 91-90
استقلال 0 - 0 شاهين بوشهر
۱۳۹۰-۱۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
غلامرضا بهروان حسین حمیسی