1
لطفا کمی صبر کنید !!

فرهاد


چیذری

۳۴۲ عکس
پیکان 0 (5) - (6) 0 پارس جنوبی جم
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
پیکان 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۷-۰۶-۲۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرهاد چیذری هواداران پیکاننفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد چیذری حمید درخشاننفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد چیذرینفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد چیذری مهدی تارتارنفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرهاد چیذرینفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرهاد چیذری حمید درخشاناستقلال 2 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
عکاس :
اشخاص :
نیما نکیسا فرهاد چیذریاستقلال 2 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
عکاس :
اشخاص :
حمید درخشان مجتبی خورشیدی نیما نکیسا فرهاد چیذریاستقلال 2 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذریاستقلال 2 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
عکاس :
اشخاص :
حمید منوچهری نیما نکیسا فرهاد چیذریاستقلال 2 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
عکاس :
اشخاص :
کمیل غلامی فرهاد چیذریاستقلال 2 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
عکاس :
اشخاص :
حمید درخشان مجتبی خورشیدی نیما نکیسا فرهاد چیذریاستقلال 2 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
عکاس :
اشخاص :
نیما نکیسا فرهاد چیذریپرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذریپرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
نیما نکیسا شاهین سعیدی فرهاد چیذریپرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذریپرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذری پوریا امینیپرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذری پوریا امینیپرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذریپرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
نیما نکیسا شاهو اصلانی فرهاد چیذری پوریا امینیپرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذریپرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذرینفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذرینفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذرینفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
هاشم بیگ زاده فرهاد چیذری حامد آقایی نادر هوشیارنفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذری حامد آقایی هاشم بیگ زادهنفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
حمید منوچهری فرهاد چیذرینفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذری محسن بنگرنفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذری مجتبی حقدوستنفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذری حامد آقایی سینا خادم پورنفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
حامد آقایی فرهاد چیذری احمد آل نعمهنفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
حامد آقایی فرهاد چیذری احمد آل نعمهنفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
سینا خادم پور فرهاد چیذری حامد آقایینفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذرینفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
حمید منوچهری فرهاد چیذرینفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۷-۲۵
عکاس :
اشخاص :
فرهاد چیذری محسن بنگرصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فرهاد چیذریصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فرهاد چیذریصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
سعید فتاحی فرهاد چیذریصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فرهاد چیذریصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فرهاد چیذری محمد نصرتی امیرحسین فشنگچیصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فرهاد چیذریصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فرهاد چیذریصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فرهاد چیذریصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فرهاد چیذریصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فرهاد چیذریصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فرهاد چیذریصنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
فراز کمالوند حمید درخشان مجتبی خورشیدی فرهاد چیذری