1
لطفا کمی صبر کنید !!

ایگور


کاسترو

۴۹۴ عکس
استقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترو مهدی امیرآبادیاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :
سید مهدی رحمتی ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترو مهدی امیرآبادیاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترو سینا عشوریراه آهن 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۱-۲۹
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترو هادی محمدیراه آهن 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۱-۲۹
عکاس :
اشخاص :
هادی محمدی ایگور کاسترو مصطفی حاجتیراه آهن 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۱-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سامان آقازمانی ایگور کاسترو مجتبی شیریراه آهن 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۱-۲۹
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترو مجتبی شیری فرزاد آشوبیراه آهن 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۱-۲۹
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترو هادی محمدیراه آهن 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۱-۱۱-۲۹
عکاس :
اشخاص :
هادی محمدی ایگور کاستروراه آهن 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاستروراه آهن 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
مهرداد کفشگری ایگور کاستروراه آهن 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاستروراه آهن 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاستروراه آهن 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترو علیرضا عباسفرد مهدی زارعیراه آهن 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترو مجید ایوبیراه آهن 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاستروراه آهن 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاستروراه آهن 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
حامد شیری ایگور کاستروراه آهن 0 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۰ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۱-۱۰-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاسترونفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
مارکو لوپز ایگور کاسترو شاهین خیری میثم آقابابایینفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
مارکو لوپز ایگور کاسترو میثم آقابابایینفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
سیامک کوروشی ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سید مهدی رحمتی ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاسترو جیلوید ساموئلاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاسترو مهدی امیرآبادیاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاسترو جیلوید ساموئلاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاسترو خسرو حیدریاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی امیرآبادی ایگور کاسترواستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاستروپرسپولیس 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاستروپرسپولیس 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترو علی کریمی مازیار زارع محمد نوریپرسپولیس 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مازیار زارع ایگور کاستروپرسپولیس 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاسترو حمیدرضا علی عسگری سینا عشوریپرسپولیس 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاستروپرسپولیس 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مازیار زارع ایگور کاستروپرسپولیس 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حمیدرضا علی عسگری ایگور کاستروپرسپولیس 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایگور کاسترو