1
لطفا کمی صبر کنید !!

ایمان


رزاقی راد

۶۳۹ عکس
هوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد فرزاد آشوبیهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد فرزاد آشوبیهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایمان رزاقی رادهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد فرزاد آشوبی فرشاد قدیریهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد ایوب چراغیهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد فرزاد آشوبیهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرشاد قدیری ایمان رزاقی رادهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایمان رزاقی رادهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
رامین رضاییان ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
مهدی مومنی رامین رضاییان ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
سهراب بختیاری زاده مرتضی کاشی ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
رامین رضاییان ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادصبا 1 (3) - (5) 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
صبا 1 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۱۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
مهدی مومنی رامین رضاییان ایمان رزاقی رادراه آهن 0 - 1 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
راه آهن 0 - 1 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۸-۰۵
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادراه آهن 0 - 1 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
راه آهن 0 - 1 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۱-۰۸-۰۵
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی رادراه آهن 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
راه آهن 1 - 0 پیکان
۱۳۹۱-۰۷-۱۳
عکاس :
اشخاص :
پیروز قربانی مهرداد کفشگری ایمان رزاقی راد مهدی زارعی سیدعلی حسینیراه آهن 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
راه آهن 1 - 0 پیکان
۱۳۹۱-۰۷-۱۳
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد ایمان مبعلیراه آهن 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
راه آهن 1 - 0 پیکان
۱۳۹۱-۰۷-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالرسول رهبرفام علیرضا عظیمی ایمان رزاقی رادراه آهن 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
راه آهن 1 - 0 پیکان
۱۳۹۱-۰۷-۱۳
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد مجتبی شیری سیدعلی حسینیراه آهن 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
راه آهن 1 - 0 پیکان
۱۳۹۱-۰۷-۱۳
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد مهدی زارعی سیدعلی حسینی فرزاد آشوبی مجتبی شیریراه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۱-۰۲-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ایمان رزاقی راد امیرحسین صادقیراه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۱-۰۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد امیرحسین صادقیراه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۱-۰۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
مهدی زارعی رودریگو توزی ایمان رزاقی راد فرزاد حاتمیراه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۱-۰۲-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین صادقی ایمان رزاقی رادراه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۱-۰۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
ایمان رزاقی راد امیرحسین صادقی مهدی زارعیراه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۱-۰۲-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایمان رزاقی رادراه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۱-۰۲-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین صادقی ایمان رزاقی رادراه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۱-۰۲-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
احسان حاج صفی حسین کعبی ایمان رزاقی رادراه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۱-۰۲-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهادر عبدی ایمان رزاقی رادراه آهن 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۱-۰۲-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ایمان رزاقی راد فرزاد آشوبیراه آهن 2 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 0 مس کرمان
۱۳۹۱-۰۱-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
احمد حسن زاده ایمان رزاقی رادراه آهن 2 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 2 - 0 مس کرمان
۱۳۹۱-۰۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ایمان رزاقی راد فرزاد حسین خانی