1
لطفا کمی صبر کنید !!

جواد


کاظمیان

۲۵۰۲ عکس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
نفت تهران ۱ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
سایپا ۳ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان وحید محمدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
سایپا ۳ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان وحید محمدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
سایپا ۳ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان وحید محمدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
سایپا ۳ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ابراهیم صادقی حامد شیری جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
سایپا ۳ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان وحید محمدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
سایپا ۳ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین بادامکی جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
سایپا ۳ - ۰ صبا
۱۳۹۴-۰۱-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان وحید محمدزادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین بادامکی جواد کاظمیان احمد نوراللهیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمیدرضا علی عسگری جواد کاظمیان مایکل اومانالیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمیدرضا علی عسگری جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان احمد نوراللهیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان هادی طوسیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حمیدرضا علی عسگری جواد کاظمیان هادی طوسیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۳-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
حسین بادامکی جواد کاظمیان احمد نوراللهیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا ناصحی اکبر صادقی جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مسعود نظرزاده جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان ایگور پراهیچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان ایگور پراهیچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان میلان یوانوویچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان ایگور پراهیچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیان میلان یوانوویچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا ناصحی جواد کاظمیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
صبا ۰ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۳-۱۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مسعود نظرزاده جواد کاظمیانفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد نوری جواد کاظمیانفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی کریمی جواد کاظمیانفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی کریمی جواد کاظمیان کریم باقریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی مهدوی کیا علی کریمی جواد کاظمیان کریم باقریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی کریمی محمد نوری جواد کاظمیان کریم باقری هادی مهدوی کیافوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی مهدوی کیا علی کریمی محمد نوری جواد کاظمیان کریم باقریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی مهدوی کیا محمد نوری جواد کاظمیان کریم باقریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی کریمی محمد نوری جواد کاظمیان کریم باقری هادی مهدوی کیافوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی مهدوی کیا علی کریمی محمد نوری جواد کاظمیان کریم باقریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی مهدوی کیا علی کریمی جواد کاظمیان کریم باقریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۳-۱۰-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جواد کاظمیانتراکتورسازی تبریز 1 - 0 الاتحاد عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۴
تراکتور ۱ - ۰ الاتحاد عربستان
۱۳۹۲-۱۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
کریم انصاریفرد جواد کاظمیانتراکتورسازی تبریز 1 - 0 الاتحاد عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۴
تراکتور ۱ - ۰ الاتحاد عربستان
۱۳۹۲-۱۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مرتضی اسدی مهدی کریمیان میلاد فخرالدینی جواد کاظمیانتراکتورسازی تبریز 1 - 0 الاتحاد عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۴
تراکتور ۱ - ۰ الاتحاد عربستان
۱۳۹۲-۱۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
جواد کاظمیان