1
لطفا کمی صبر کنید !!

احمد


سجادی

۳۴۱ عکس
سایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
فرشاد فلاحت زاده سعید رجبی احمد سجادی حسین فرکی اصغر حاجیلوسایپا 0 - 2 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۱-۳۱
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
حسین فرکی حکیم نصاری احمد سجادیسایپا 0 - 2 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۱-۳۱
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
فیروز کریمی حسین فرکی احمد سجادیاستقلال خوزستان 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
اصغر حاجیلو حسین فرکی احمد سجادیاستقلال خوزستان 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علی جانملکی حسین فرکی احمد سجادی سعید رجبیاستقلال خوزستان 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
آرش افشین احمد سجادی حسین فرکیسایپا 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
سعید رجبی احمد سجادیسایپا 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
سعید رجبی احمد سجادیسایپا 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
سعید رجبی احمد سجادی فرشاد فلاحت زادهسایپا 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محسن خلیلی ابراهیم صادقی احمد سجادیسایپا 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
احمد سجادیسایپا 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
احمد سجادی علی داییسپاهان 3 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس :
اشخاص :
حسین فرکی احمد سجادی سعید رجبی فرشاد فلاحت زادهسپاهان 3 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس :
اشخاص :
احمد سجادیسپاهان 3 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس :
اشخاص :
حامد فلاح زاده احمد سجادیسایپا 2 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
عکاس :
اشخاص :
احمد سجادیسایپا 2 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
عکاس :
اشخاص :
احمد سجادی حسین فرکیسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد سجادی حامد لکلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری احمد سجادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
حسین فرکی احمد سجادی خداداد عزیزیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
حسین فرکی احمد سجادی خداداد عزیزیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
احمد سجادی علی صالح نیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
احمد سجادی علی صالح نیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی صالح نیا احمد سجادی عزت الله پورقازلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی صالح نیا احمد سجادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
فرشاد فلاحت زاده احمد سجادی علی جانملکیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد سجادی علی صالح نیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا خلعتبری احمد سجادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
حسین فرکی فرشاد فلاحت زاده علی جانملکی احمد سجادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی رجب زاده حسین فرکی احمد سجادی علی جانملکیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی رجب زاده حسین فرکی احمد سجادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
حسین فرکی محمدرشید مظاهری احمد سجادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
فرشاد فلاحت زاده احمد سجادی علی صالح نیا سعید رجبی علی جانملکیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد سجادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
حسین فرکی فرشاد فلاحت زاده احمد سجادی علی صالح نیا سعید رجبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
احمد سجادی محمود خوردبینلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
سروش رفیعی احمد سجادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس :
اشخاص :
اصغر حاجیلو حسین فرکی احمد سجادی فرشاد فلاحت زاده علی صالح نیالیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس :
اشخاص :
حسین فرکی سروش رفیعی احمد سجادی سعید رجبیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احمد سجادی سجاد مشکل پور ابراهیم صادقی علی زینالی