1
لطفا کمی صبر کنید !!

جوسیسلی


فریرا روسا

۴۸۴ عکس
پیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
حنیف عمران زاده جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
حنیف عمران زاده جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا حنیف عمران زادهپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
هاشم بیگ زاده جوسیسلی فریرا روسا سیداحمد مهدی زادهپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جیلوید ساموئل جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا مجتبی جباریپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا جیلوید ساموئلپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا امیرحسین صادقیپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا حنیف عمران زادهپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جیلوید ساموئل جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جیلوید ساموئل جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا امیرحسین صادقیپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حنیف عمران زاده جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا امیرحسین صادقیپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مجتبی جباری جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جیلوید ساموئل جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جیلوید ساموئل جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حنیف عمران زاده جوسیسلی فریرا روسا جیلوید ساموئلاستقلال 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۲ - ۰ پیکان
۱۳۹۱-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسااستقلال 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۲ - ۰ پیکان
۱۳۹۱-۰۹-۰۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روساپرسپولیس 6 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ پیکان
۱۳۹۱-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا محسن بنگرپرسپولیس 6 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ پیکان
۱۳۹۱-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
محسن بنگر جوسیسلی فریرا روساپرسپولیس 6 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ پیکان
۱۳۹۱-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا سیدجلال حسینی محمد نوریپرسپولیس 6 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ پیکان
۱۳۹۱-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
مسعود میکائیلی جوسیسلی فریرا روساپرسپولیس 6 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ پیکان
۱۳۹۱-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
سیداحمد مهدی زاده جوسیسلی فریرا روسا کریم انصاریفردپرسپولیس 6 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ پیکان
۱۳۹۱-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
محسن بنگر جوسیسلی فریرا روساپرسپولیس 6 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ پیکان
۱۳۹۱-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روساپرسپولیس 6 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ پیکان
۱۳۹۱-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا محسن بنگرپرسپولیس 6 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۶ - ۰ پیکان
۱۳۹۱-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا سجاد فیض اللهیپیکان 0 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا استوان باتسپیکان 0 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روساپیکان 0 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا سید پیمان میری حمیدرضا دیوسالارپیکان 0 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسااستقلال 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۳ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس :
اشخاص :
هادی رکابی جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
فرشید طالبی جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
فرشید طالبی جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۱۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
فرشید طالبی جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
یعقوب کریمی جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا معقولی حمیدرضا فتحی جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
شاهین خیری جوسیسلی فریرا روسا غلامحسین حسنوینفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا معقولی جوسیسلی فریرا روسانفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
نفت تهران ۱ - ۱ تراکتور
۱۳۹۰-۱۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جوسیسلی فریرا روسا محسن فروزان