1
لطفا کمی صبر کنید !!

ایوب


کلانتری

۱۳۹۳ عکس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتریپرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
ایوب کلانتری کمال کامیابی نیا روح الله سیف الهیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 3 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
ابوالفضل ابراهیمی ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
ابوالفضل ابراهیمی ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا خانزاده ایوب کلانتری میثم حسینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا خانزاده ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
محمد ناصری ایوب کلانتری سیاوش یزدانی مقدملیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
محمد ناصری ایوب کلانتری سیاوش یزدانی مقدملیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
صادق بارانی ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتری سجاد آشوریسیاه جامگان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سیاه جامگان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
ایوب کلانتری محمدرضا پورمحمدلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتری دانیال ماهینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتری دانیال ماهینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتری علی اصغر عاشوریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتری دانیال ماهینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتریاستقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
مهدی مومنی ایوب کلانتریاستقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
ایوب کلانتری میثم دورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتری علی اصغر عاشوریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتری میثم دورقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتری دانیال ماهینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتری دانیال ماهینیاستقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
مصطفی احمدی مهدی مومنی ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ایوب کلانتری عماد میرجوان مصطفی احمدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
میلاد سرلک ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ایوب کلانتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ایوب کلانتری میثم حسینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ایوب کلانتریسپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتری میلاد سرلکلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
مهدی سیدعلی ایوب کلانتری روح الله سیف الهیسپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مصطفی احمدی رضا شربتی ایوب کلانتری عباس عسگری موسی ترائورهسپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتریسپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس :
اشخاص :
عبدالرضا زارعی ایوب کلانتریسپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مصطفی احمدی رضا شربتی ایوب کلانتری عباس عسگری موسی ترائوره