1
لطفا کمی صبر کنید !!

عبدالله


کرمی

۲۱۹۰ عکس
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی محسن بنگر فرزاد حاتمی ارشاد یوسفیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالله کرمی ارشاد یوسفی تورج حق وردی رضا حقیقیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی پیام صادقیانپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
سیدمهدی سیدصالحی عبدالله کرمی ارشاد یوسفیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
محمد نوری سروش رفیعی عبدالله کرمیفولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
فولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۱۵
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیفولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
فولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۱۵
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی فرهاد مجیدی لیندرو پادوانی سلینی ارشاد یوسفیفولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
فولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۱۵
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی محسن ترکیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی شهاب کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عبدالله کرمی امید خالدی غلامرضا رضاییپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین فشنگچی عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی حسین ماهینیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
مارکو پروویچ عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عبدالله کرمی حسین ماهینیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی مهدی نوریپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
مارکو پروویچ عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
مارکو پروویچ عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
هادی نوروزی عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
سعید مظفری زاده غلامرضا رضایی عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی امید خالدیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
مارکو پروویچ عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
مارکو پروویچ عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی هادی نوروزیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
مارکو پروویچ عبدالله کرمیسایپا 1 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 1 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۰-۱۶
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی جونیور تورتاسایپا 1 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 1 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۰-۱۶
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمیسایپا 1 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 1 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۰-۱۶
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی مجتبی تقویاستقلال 2 - 3 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
استقلال 2 - 3 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی امید خالدی مهرداد جماعتی علیرضا سلیمیاستقلال 2 - 3 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
استقلال 2 - 3 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی میثم بائو ایوب کلانتریاستقلال 2 - 3 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
استقلال 2 - 3 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالله کرمی